запитване на ТД на НАП – гр. Русе, фактическо реализиране на запор върху вещи в трезори /сейфове/

Изх. №24-31-56
Дата: 31.08.2009 год.
ДОПК, чл. 202;
ТЗ, чл. 605;
ТЗ, чл. 606.
ОТНОСНО: запитване на ТД на НАП – гр. Русе, фактическо реализиране на запор върху вещи в трезори /сейфове/
Във връзка с постъпило запитване с вх. № 24-31-56 / 09.06.2009 г. от Дирекция ОУИ – гр. Варна, отнасящо се до фактическо реализиране на запор върху вещи в трезори /сейфове/, както и предвид допълнително уточнение, че се касае за трезори, собственост на банки, давам следните разяснения:
Запор върху вземания на длъжника от банки се извършва чрез връчване на запорно съобщение на банките, като запорът се смята наложен от часа в деня на връчване на запорното съобщение на банката. Подлежат на запор всички видове банкови сметки, депозити, както и вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети и суми, предоставени за доверително управление от длъжника (чл. 202, ал. 1 ДОПК).
В случай, че запорът се налага спрямо вложените вещи и парични ценности в касети, предоставени за доверително управление от длъжника, необходимо е да се уведоми длъжникът и банката за деня и часа, в който ще се извърши опис на съдържанието на касетата. За действията си публичните изпълнители изготвят опис и протокол за
обезпечаване на движими вещи. Описва се изчерпателно съдържанието на касетата – вид
1
валута по купюри, други ценности (бижута, произведения с художествена стойност, нумизматични ценности) и др. За пазач на съдържанието на касетата се назначава представител на банката /процедура № С6„Налагане на запор върху движими вещи/.
Съгласно Закона за кредитните институции в § 14. В Търговския закон / ДВ бр. 38 от 2006 г.) са направени следните изменения и допълнения: 1. В чл. 187е, ал. З думата “небанкови“ се заличава. 2. В глава двадесет и девета “Банкови сделки“:а) раздел IV с чл. 433 и 434 са отменени; б) раздел IX с чл. 451,452,453 и 454 са отменени. С т. 3 от § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за кредитните институции (ЗКИ) се създадена нова глава в ТЗ, озаглавена „Договор за наем на сейф“.
Съгласно чл. 605 от ТЗ, с договора за наем на сейф наемодателят предоставя на наемателя за определен срок срещу възнаграждение ползването на сейф в охраняемо
_
помещение. Сейфът служи за съхраняване на ценности и ценни книги, други вещи и документи. До съдържанието на сейфа достъп има само наемателят, а съдържанието му, съгласно договора може да бъде обявено или необявено пред наемодателя. Наемодателят няма право да притежава копие от ключа на сейфа, предаден на наемателя.
Чл. 606 от ТЗ предвижда, че в сейфа не могат да се поставят предмети, застрашаващи
сигурността на сейфа и на наемодателя, и вещи, чието приемане е забранено от закона.
Освен това наемодателят контролира по подходящ начин спазването на това изискване, без
да се разкрива съдържанието на вложеното, когато то не е обявено При неизпълнение на
задължението, относно сигурността на сейфа наемодателят може незабавно да развали договора. При разваляне на договора поради неплащане на уговореното възнаграждение
наемодателят има право да поиска отваряне и установяване на съдържанието на сейфа с участие на нотариус. Намерените в сейфа предмети остават за пазене при наемодателя, на който се дължи обезщетение за разноските и възнаграждение. За вземанията си по договора наемодателят има право на задържане върху вложеното в сейфа.“ / арг. чл. 606а. от ТЗ/.
За целите на принудителното изпълнение търговската банка – наемодател, по договор за наем на сейф е трето лице, което носи солидарна отговорност по чл. 211 от ДОПК заедно с длъжника, като приложима е процедура № С 16.1 версия „Г“ „Солидарна отговорност“.
В тази връзка вещите, които са оставени на отговорно пазене при нея следва да бъдат описани или иззети. Ако длъжникът или третото лице пречи на огледа, вещта се изземва и се продава по реда на ДОПК. Ако длъжникът откаже да предаде вещта, тя се изземва
2
принудително от публичния изпълнител, което се прилага и по отношение на всяко трето лице, което държи вещта. В тези случаи при необходимост се осигурява и съдействието на полицията / Процедура С12 „Налагане на запор върху средства в каси“/.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от

Задължения при наследяване на починал ЕТ

ОТНОСНО: Задължения при наследяване на починал ЕТ В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-55/ 11.05.2018г. Изложена е следната

Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“

ЗДДС, чл.113, aл. 1,ЗДДС, чл.25, aл. 8

5 53-00-287/15.06.2011г.ДДС, чл. 113, ал.1ДДС, чл.25, ал. 8В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС на

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), при условията на държавна помощ за регионално развитие. Предоставяне на помощта, максимален размер, интензитет и срок на помощта.

Изх. №20-00-111/09.05.2018 г. ЗКПО – чл. 189, т. 1, б. „б“, „бб“ ЗКПО – чл. 189, т. 3, б. „б“ ДР на ЗКПО – §1,

отчитаненаоборотиотзарежданенатечнигориваза вътрешноведомствени нужди

Изх. № 24-32-328Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно:отчитаненаоборотиотзарежданенатечнигориваза вътрешноведомствени нуждиВъв връзкас Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-328г.,Ви уведомява следното:Съгласно описаната фактическа обстановка в запитването: Дружеството извършва