запитване от ……………….” ЕАД във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 92, ал. 5 от ЗКПО

Изх. № 24-29-406
Дата: 24.11.2010 год.
ЗКПО, чл. 92, ал. 5
Относно: запитване от „……………….”ЕАД във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 92, ал. 5 от ЗКПО
Съобразно описаното в писмото Ви и в приложеното към него запитване от „…………….” ЕАД с Изх. № …/21.10.2010 г., на дружеството е изпратено съобщение по чл. 103 от ДОПК за отстраняване на несъответствия в подадена по интернет декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2009 г. Съгласно чл. 103, ал. 2 от ДОПК отстраняването на несъответствията, извършено с подаване на нова декларация в определения в съобщението срок, ползва подателя по отношение на законовия срок за подаване. В описания случай несъответствията се изразяват в неправилно посочване на направените авансови вноски през 2009 г. в състава на надвнесения данък от минали години (ред 22 от част VI), а не на ред 23 от част VI (направени авансови вноски за годината). Тази грешка обаче не е довела до промяна в размера на дължимия корпоративен данък.
Съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.
От цитираната разпоредба следва, че за да се ползва въпросната отстъпка, трябва да са изпълнени следните две условия:
¦декларацията и годишният отчет за дейността да са подадени по електронен път в срок до 31 март на следващата година и
¦корпоративният данък да е внесен в срок до 31 март на следващата година.
В конкретния случай тези две условия следва да се смятат за изпълнени поради следните причини:
1. Данъчно задълженото лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и годишен отчет за дейността за 2009 г. по електронен път в срок до 31.03.2010 г.
2. След подаването на коригиращата декларация по чл. 103 от ДОПК размерът на корпоративния данък е останал непроменен и същият е внесен в срок до 31.03.2010 г.
По отношение на второто условие за ползване на отстъпката са възможни различни хипотези, но принципното положение, което следва да бъде съобразено при преценката за спазването на това условие, е че ако в резултат на прилагането на чл. 103 от ДОПК, размерът на корпоративния данък е намален или е останал непроменен и корпоративен данък в такъв размер е внесен в срок до 31 март на следващата година, следва де се приеме, че е налице изпълнение на това условие.
Предвид гореизложеното в конкретния случай органът по приходите, издал
съобщение по чл.103 от ДОПК и приел коригиращата декларация, следва да състави
протокол, в който да се опише изразеното по-горе становище относно запазването на
отстъпката. Протоколът се предава на отдел „ОПЗ“ за корекция в данъчно-осигурителната
сметка. Във връзка с това Ви изпращаме оригинала на запитването на „…………” ЕАД (приложен към Ваше писмо Изх. № ………/01.11.2010 г.) за предприемане на необходимите действия по компетентност. /
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар