Запитване относно прилагането на новите правила в ДОПК за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване; УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ; Писмо с Изх. От представената във Вашето з

Изх. № М-26-У-28
Дата: 05.11.2019 г.
ДОПК, чл. 71б, ал. 2, т. 3

ОТНОСНО: Запитване относно прилагането на новите правила в ДОПК за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От представената във Вашето запитване фактическа обстановка е видно, че представляваните от Вас дружества Х и У са част от застрахователна група по смисъла на Кодекса за застраховането. За всеки от последните пет отчетни периода нетните приходи от продажби на всяко едно от дружествата са под 76 млн. лв., като средната численост на персонала (отново на всяко едно от дружествата) е под 250 души.
При описаната по-горе фактическа обстановка, Вие желаете да получите отговор на въпроса как следва да се тълкуват разпоредбите на чл. 71б, ал. 2, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и изключени ли са двете дружества от задължението да изготвят документация за целите на трансферното ценообразуване.
Във връзка с така поставените от Вас въпроси и относимата към тях нормативна уредба, на основание на чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Национална агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище:
Документация за трансферно ценообразуване следва да се изготвя от местни юридически лица, чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, и еднолични търговци. ДОПК ограничава кръга на тези лица според мащабите на осъществяваната дейност, като изключва от приложното поле на задължението за изготвяне на документация лицата, които към 31 декември на предходната година не надвишават следните показатели:
а) балансова стойност на активите – 38 000 000 лв., и
б) нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв., или
в) средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.
Макар посочените условия да насочват към изискванията, на които следва да отговарят лицата, които не са големи предприятия съгласно Закона за счетоводството (ЗС), в случая е предвидена кумулативност на първите две условия и алтернативност на третото условие, което води до различен резултат по отношение на кръга на освободените лица спрямо този, който би бил получен, ако се прилагаха директно правилата на ЗС.
При тълкуването на разпоредбата следва да се има предвид последователността от използваните съюзи „и“ и „или“ в текста на разпоредбата. В този смисъл условията по букви „а“ и „б“ следва да са налице кумулативно, за да може лицето да бъде освободено от задължението за изготвяне на документация, а условието по буква „в“ се прилага самостоятелно. Това означава, че когато балансовата стойност на активите на лицето не надвишава 38 000 000 лв. и нетните му приходи от продажби не надвишават 76 000 000 лв., то не попада в кръга на задължените лица. От друга страна, ако един от тези два прага бъде надвишен, лицето ще има задължение да изготвя документация, отчитайки кумулативното прилагане на условията по б. „а“ и „б“.
Същевременно обаче ако лицето има по-малко от 250 души средна численост на персонала, независимо от балансовата стойност на активите и размера на нетните приходи от продажби (дори да са превишени и двата от тези критерия), същото не изготвя документация. Това е така, тъй като условията за изключване от приложеното поле на новите правила са алтернативно зададени (условие (1) – б. „а“ и „б“ взети заедно, или условие (2) – б. „в“ самостоятелно).
Предвид горното, може да се приеме, че Х и У са освободени от задължението да изготвят документация за целите на трансферното ценообразуване на основание чл. 71б, ал. 2, т. 3 от ДОПК.
В заключение посочвам, че за целите на прилагането на чл. 71б, ал. 2, т. 3 от ДОПК всяко юридическо лице се анализира като самостоятелен субект и по никакъв начин не се вземат предвид стойностите на приходи, активи или персонал на други лица, били те и членове на една и съща застрахователна група по Кодекса за застраховането.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 4 ЗМДТ в случаите на безвъзмездно учредяване на право на ползване върху имоти – държавна и общинска собственост на ЮЛ с нестопанска цел

Изх. № 07-00-19Дата:29.08.2012 год. ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 1 Относно: Прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 4 ЗМДТ в случаите на безвъзмездно

Изясняване на здравноосигурителен статус

ОТНОСНО:Изясняване на здравноосигурителен статусВ отговор на Ваше запитване, постъпило по електронната поща в ЦУ на НАП и препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – …

Прилагане на чл. 7 и чл. 12 от СПОГОДБА между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонение от облагане с данъци на доходите и имуществото

Относно: Прилагане на чл. 7 и чл. 12 от СПОГОДБА между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонение

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ при прехвърляне на предприятие на ЕТ по реда на чл.15 от Търговския закон

3_4635/30.09.2008г. ЗДДС, чл.10, ал.1, т.2;ЗДДС, чл.10, ал.2Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ при прехвърляне на предприятие на ЕТпо реда