запитване относно задължението за подаване на отчет по държави съгласно чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК); Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата

чл. 143ф от ДОПК
чл. 143ц от ДОПК

Вх. № 26-О-151/04.09.2020 г.

ОТНОСНО: запитване относно задължението за подаване на отчет по държави съгласно чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от ДОПК и по-конкретно прилагането им по отношение на Конфедерация Швейцария. Посочвате, че ХХХХХХХ е съставно предприятие на многонационална група от предприятия (МГП) с крайно предприятие майка ХХХХХХХХХ, което е местно лице за данъчни цели на Конфедерация Швейцария. Българското дружество е подало уведомление по чл. 143ш от ДОПК за 2019 г., в което швейцарското дружество е посочено като предоставящо информация предприятие.
Посочвате още, че на Интернет страницата на швейцарските данъчни власти е обявено, че поради проблем със защита на данните на НАП автоматичният обмен на информация с Република България, включително обменът на отчети по държави, е прекратен. Отчетите по държави, подадени за 2016 г. и 2017 г., са обменени с Република България, но тези, които ще бъдат подадени за следващи периоди, няма да бъдат обменени или ще бъдат обменени на по-късен етап.
Желаете да получите разяснения относно това дали за ХХХХХХХХ възниква задължение за подаване на отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК за 2019 г. и в какъв срок, както и какви са задълженията на българското дружество и какво уведомление по чл. 143ш от ДОПК следва да бъде подадено за 2020 г.
Във връзка с така поставените от Вас въпроси и относимата към тях нормативна уредба, на основание на чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Национална агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище:
Моля да имате предвид, че в резултат на неоторизирания достъп до данните на НАП през 2019 г. се наложи автоматичният обмен на информация, включително обменът на отчети по държави, да бъде временно преустановен. Негативните последици от това престъпление засягат както НАП и международните ? партньори, така и множество други данъкоплатци, включително такива, които не са пряко засегнати от нерегламентирания достъп. Една от негативните последици от преустановяването на автоматичния обмен e, че всички МГП, който нямат предоставящо информация предприятие, което е местно лице за данъчни цели на държава членка на ЕС, следва да подават отчети по държави в Република България чрез своите български съставни предприятия. Това правило е регламентирано в чл. 143ц от ДОПК, като в конкретния случай е налице условието по ал. 1, т. 2 на цитираната разпоредба. Законът предвижда още, че съставните предприятия следва да изискат от крайното предприятие майка да им предостави цялата информация, необходима за подаване на отчета по държави със съдържанието по чл. 143ф, ал. 2 от ДОПК. Срокът за подаване на отчетите по държави е този по общия ред, предвиден в чл. 143ф, ал. 1 от ДОПК – в 12-месечен срок, считано от края на отчетната данъчна година за МГП.
Тъй като това задължение би създало изключителни затруднения и непропорционална тежест за българските съставни предприятия, а от страна на НАП се предприемат всички възможни мерки за своевременното възстановяване на автоматичния обмен на информация, моля да имате предвид, че на този етап няма да бъде изисквано подаването на отчети по държави по реда на чл. 143ц от ДОПК. НАП активно търси решение съвместно със своите международни партньори за справяне с негативните последици от неоторизирания достъп и благоприятно разрешаване на този въпрос, като към този момент е постигнато споразумение с швейцарските данъчни власти за временно отлагане на обмена на отчети по държави.
След възстановяването на автоматичния обмен на информация, отчетите по държави, включително за предходни отчетни данъчни години, ще бъдат обменени по линия на международното административно сътрудничество между Република България и Конфедерация Швейцария. Ако поради непредвидени обстоятелства се наложи промяна в този подход, съставните предприятия ще бъдат своевременно уведомени и ще получат подробни указания за действията, които следва да предприемат.
По отношение на уведомлението по чл. 143ш от ДОПК, което следва да бъде подадено за отчетната данъчна 2020 година, то трябва да бъде попълнено както до този момент, без да се взема предвид временното отлагане на автоматичния обмен на отчети по държави с Конфедерация Швейцария.

5/5

Вашият коментар