запитване по ЗДДС

ОТНОСНО: запитване по ЗДДС
В Дирекция ”ОУИ” – ……………. постъпи писмено запитване с вх. № …/ 27.06.2011 г.чрез ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка:
При регистрация по ЗДДС на ЕТ е ползван данъчен кредит в размер на 10 000 лв. – за сграда на фирмата, с фактурна стойност 60 000 лв.
Поставен е следния въпрос:
При дерегистрация по ЗДДС какъв размер на данъчен кредит следва да се възстанови, предвид променените условия на данъчните оценки на сградите – в момента данъчната оценка на сградата е 160 000 лв.
Предвид изложената фактическа обстановкаи съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.111, ал.1 от ЗДДС, към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са:
1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1.
Определянето на данъчната основа в тези случаи е регламентирано в чл.27, ал.3, т.2 от ЗДДС, а именно – данъчната основа е пазарната цена при доставка на стоки и/или услуги по чл. 111.
Предвид гореизложеното, при дерегистрация по ЗДДС, Вие дължите ДДС върху пазарната цена на сградата.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »