Запитване №……. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …………………, е изложена следната фактиче

Във връзка с постъпило запитване №……. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …………………, е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството възнамерява да наеме обект- бензиностанция, в която има налично количество гориво. Същото е декларирано от собственика на бензиностанцията по надлежният за това ред към НАП.
В тази връзка се поставя следният въпрос:
По какъв начин дружеството може да закупи наличното в наетия обект гориво, съответно- какъв е редът, по който следва да се декларира горивото в НАП като собственост на същото?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства изразявам следното становище:
Съгласно чл.118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) фискалните устройства (ФУ) трябва задължително да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към Националната агенция за приходите.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и техническите изисквания, редът и начинът за изграждането и осъществяването на дистанционната връзка са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са одобрени от Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите, лицата са длъжни да използват електронни системи с фискална памет (ЕСФП). Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. регламентира, задължението на всяко лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод. Освен това, на основание ал. 3 всяко такова лице е длъжно да предава на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива. За тази цел като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП, която отговаря на изискванията, посочени в приложение № 19, и подлежи на метрологичен контрол.
В обектите за продажба на течни горива, работещи с повече от една ЕСФП, специфично изискване при регистрация на ЕСФП, съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредбата е че предаването на данните за определяне на наличните количества горива в резервоарите, както и броячите на колонките, се извършва само от една от тези ЕСФП, която се регистрира първа като базова за обекта (тип 31 – приложение № 17). Всички ЕСФП обаче в един обект са регистрирани на едно и също задължено лице. Устройството се счита за регистрирано при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация.
Основното предназначение на устройствата с фискална памет е регистрация и отчитане оборотите от извършваните продажби на стоки и услуги в търговските обекти на задълженото лице. При въвеждане в експлоатация на устройството във фискалната памет се записва идентификационният номер по чл. 84 от ДОПК на задълженото лице и в този смисъл отчитането на броячите на колонките, извършените зареждания на гориво и оборотите от продажби, се отнасят към този номер. Ето защо фискалното устройство се идентифицира със задълженото лице, на чийто идентификационен номер е фискализирано и чиито обороти отчита.
При отдаване под наем на бензиностанцията, като обект за търговия с течни горива на друго лице, трябва да бъдат предприети следните действия:
– по инициатива на задълженото лице (наемодателя) ЕСФП да се изведе от експлоатация. По този начин ще се прекрати отчитането на продажбите на течни горива на това задължено лице, което по силата на облигационните правоотношения вече ще има качеството на наемодател на бензиностанцията. За дата на извеждане от експлоатация на ЕСФП ще се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация съгласно приложение № 17;
– при условие, че горивото няма да се проточва през средства за измерване на разход, а ще остане в резервоарите на бензиностанцията и плащането е извършено чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г., това лице (наемодателят на бензиностанцията) няма да има задължение за издаване на фискална касова бележка по общия ред на наредбата, а продажбата следва да се документира само с издаването на фактура.
– в информационната система „Контрол на горивата“ следва да се има предвид, че продажбата на наличните количества горива в резервоарите от наемодателя към наемателя на бензиностанция, се декларира чрез подаване на електронен документ от доставчик (ЕДД), тъй като тези количества остават налични в резервоарите и не се проточват чрез ЕСФП;
– наемателят/получателят по доставката, преди да започне да отчита продажбите, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18 е задължен да монтира, въведе в експлоатация и използва регистрирани в НАП ЕСФП от датата на започване на дейността на обекта, т.е. следва да бъде въведена в експлоатация ЕСФП на новото задължено лице, което ще осъществява продажбите на течни горива от отдадената под наем бензиностанция. Устройството се счита за регистрирано при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация.
– по отношение на придобитото гориво в резервоарите на отдадената под наем бензиностанция, при подаване на първоначални данни нивомерната система, ще отрази наличните количества горива в обекта, с които стартира търговската дейност на обекта.

Оценете статията

Вашият коментар