fbpx

Запитване , в което е описана следната фактическа обстановка: През месец септември 2017г. между Вашата Община и ней

2_185/19.03.2018г.

ЗДДС чл. 3, ал. 5, т. 1, б. „м“
ЗДДС чл. 69, ал. 1, т. 1
ЗДДС чл. 70, ал. 1

В НАП е постъпило Ваше писмено запитване , в което е описана следната фактическа обстановка:
През месец септември 2017г. между Вашата Община и нейно дъщерно дружество е сключен договор за изграждане на търговски център / представляващ 7 сгради – 11 самостоятелни обекта/.
По три броя фактури стойността по договора към 31.12.2017 г. е разплатена. Дъщерното дружество е включило в дневника си за продажби тези фактури и е внесло дължимия ДДС в държавния бюджет.
Общината е регистрирано по ЗДДС лице. Имотите /11 самостоятелни обекта/, които са придобити от Общината ще бъдат използвани за облагаеми доставки, а именно отдаване под наем.
В тази връзка се интересувате, има ли право Общината на данъчен кредит за придобития търговски център.

В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище по приложението на разпоредбите на ЗДДС:

В разпоредбата на чл. 3, ал. 5, т. 1, б. „м“ ЗДДС изрично е предвидено, че за доставките, свързани с отдаване под наем на сгради, части от тях или търговски площи, органите на държавна или местна власт имат качеството на данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС.
Условията и редът за упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в глава седма от ЗДДС. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Видно от цитираната разпоредба, за да е налице право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, същите следва да бъдат използвани за извършване на облагаеми доставки.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
– стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта;
– стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
Следователно, за да се упражни право на приспадане на данъчен кредит, е необходимо да са изпълнени условията на чл. 69, 70 и 71 от ЗДДС, а именно – стоките или услугите, за които се ползва данъчен кредит, да се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, да не са налице ограниченията за правото на приспадане на ДК в чл. 70 и да са налице съответните документи, посочени в чл. 71 от закона.

Видно от запитването Ви, Общината е собственик на търговски център /11 самостоятелни обекта/ и при условие, че общината ще отдава възмездно под наем тези обекти, т.е. ще извършва облагаеми доставки по ЗДДС, за Общината, като регистрирано по ЗДДС лице, ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за пълния размер на начисления данък за получените във връзка със строителството на търговския център стоки и услуги /чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС/, ако са изпълнени всички предпоставки, регламентиращи правото на данъчен кредит, предвидени в Глава седма – „Данъчен кредит“ от ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 24-34-66Дата: 29.04.2009 год. ЗДДФЛ, чл. 29Относно: Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лицаПо повод Ваше писмо до ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“, препратено по компетентност чрез Дирекция „ОУИ“ — гр. …, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-34-66/14.03.2009 г., Ви

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 за реда за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 за реда за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-214 от 05.09.2018 г., допълнено с писмо с вх. № 96-00-241#1/11.09.2018 г., относно прилагане на Закона за данък

КСО, чл.4, aл. 3, т. 4

2_2758/19.11.2009г.КСО – чл.4, ал.3, т.4 От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте едноличен търговец. Регистрирана сте като земеделски производител от 15.09.2009г. иизвършвате единствено земеделска дейност.Въпросите, които отправяте са можете ли да се осигурявате като земеделски производител, ползвайки превилигированият им режим, как да отразите тази промяна и как следва да бъдат изчислени

Документална обоснованост на стопанските операции при възстановяване на разходи на застраховано лице при настъпило застрахователно събитие и третирането им за данъчни цели при застрахователя, съобразно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №23-22-253/25.02.2019 г. ЗКПО – чл. 10, ал. 1 и ал. 2;ЗКПО – чл. 26, т. 2;ЗСч – чл. 6, ал. 6ЗСч – чл. 7 ОТНОСНО: Документална обоснованост на стопанските операции при възстановяване на разходи на застраховано лице при настъпило застрахователно събитие и третирането им за данъчни цели при застрахователя, съобразно разпоредбите на Закона за

ЗДДС, чл.12, aл. 1

2_521/17.04.2014г. чл. 12, ал.1 от ЗДДС В Дирекция ОДОП ======== е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекцията, с вх.№==============в което е поставенследният въпрос:1.Следва ли да се начислява ДДС при продажба на резервни части от фирма, регистрирана по ЗДДС, която купува автомобили втора употреба от чуждестранни физически лица с цел продажба на резервни части?Във

данъчно третиране по реда на ЗКПО на приходи на Държавна дивечовъдна станция

Изх. № 24-31-367Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчно третиране по реда на ЗКПО на приходи на Държавна дивечовъдна станцияВъв връзка с Ваше запитване до Дирекция „ОУИ“ – гр. Варна, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-31-367, изразявам следното становище:Според фактите изложени в запитването се извършва данъчна ревизия на Държавна дивечовъдна

МСС 27 – Консолидирани и индивидуални финансови отчети

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети ОБХВАТ 1. Настоящият стандарт следва да се прилага при изготвянето и представянето на консолидирани финансови отчети за групи от предприятия под контрола на компания майка. 2. Настоящият стандарт не разглежда методите за отчитане на бизнес комбинации и

статута на австрийския контрагент, възниква ли задължение за дружеството да се регистрира по ЗДДС?

Изх. № 53-00-134/28.07.2016 г. ЗДДС- чл.21,ал.2, чл.86, ал.3, чл.97а, ал.2, чл.97а, ал.5, чл.113, ал.9, чл.114, ал.4, чл.156, ал.1ППЗДДС- чл.79, ал.6, чл.113, ал.3ЗКПО- чл.3, ал.2, чл.13В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …., е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-134/01.07.2016 г. и допълнение към него от 23.03.2016 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на

Scroll to Top