Запитване, прието с вх. №20-00-244 от 07.06.2017 г., от носно прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Изх.№20-00-244/11.07.2017 г.

Чл. 20, ал. 1 от ЗМДТ

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило препратеното ни от ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-244 от 07.06.2017 г., от
носно прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
На 02.05.2017 г. сте посетили данъчната служба към Община П с цел да се снабдите с данъчна оценка за Ваш собствен недвижим имот – ? (една четвърт) от нива, находяща се в местността Гр, в землището на с. Г.
Служителят на общинската администрация е изискал да попълните формуляр за издаване на данъчната оценка, както и да представите необходимите за установяване на собствеността върху имота документи.
На 02.05.2017 г. сте посетили отново данъчната служба и сте представили всички документи, с които разполагате. Служителят е изискал да представите съдебно решение, от което да е видно, че Г и С.П са собственици на ? (една четвърт) от нива, находяща се в местността Г, в землището на с. Г, съгласно представената от Вас скица.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следният въпрос:
Може ли служителят на общинската администрация да изиска допълнителни документи, за да издаде удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Следва да имате предвид, че от 01.01.2006 г. администрирането на местните данъци и такси премина в компетентност на общините по силата на закона.
В компетентност на изпълнителния директор на НАП е само издаването на методологически указания по прилагането на ЗМДТ и ДОПК, за унифициране практиката на органите на общинската администрация при прилагането на определени разпоредби, които пораждат неясноти при тяхното тълкуване и/или прилагане, какъвто не е настоящият случай.
Изпълнителния директор и директорите на дирекции ОДОП в НАП обаче, не са контролни органи и не са компетентни да изразяват становище по отношение на законосъобразността на действията на органите на общинската администрация по ЗМДТ и нямат никакви отменителни правомощия по отношение на действията и актовете на общинските администрации в този процес.
Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по местонахождение на имота, по норми съгласно приложение № 2 към ЗМДТ в зависимост от вида на имота, неговото местонахождение, площ, конструкция, овехтяването и др. и се съобщава на данъчно задължените лица. (Чл. 20, ал. 1 от ЗМДТ)
Удостоверението за данъчна оценка на имот, съгласно чл. 3, ал. 2 от приложение № 2 към ЗМДТ, се издава за целите на облагането с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, за определяне на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и в други предвидени от закона случаи.
От приложените към запитването документи става ясно, че Вие искате от съда отмяна на влязло в сила съдебно решение, относно собствеността върху недвижим имот. Тъй като не можете да се легитимирате като собственик, в този случай данъчна оценка може да Ви бъде издадена въз основа на удостоверение, издадено от съда, пред който ще се води производството. С оглед на това, следва да изискате от съда да Ви бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдите с друго такова от Поземлена комисия за характеристиките на земята, както и с удостоверение от Община П за данъчна оценка на имота. Последното ще послужи за удостоверяване на материалния интерес по иска, респективно за изчисляване на държавната такса за вписване на молбата за отмяна на решението в Агенцията по вписванията.
Държавната такса, която следва да заплатите за вписването се определя по Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата). Съгласно чл. 2, ал. 1 от Тарифата, за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. Когато цената, по която е таксуван документът, не е указана, таксата се определя върху оценка, определена по реда на приложение № 2 към ЗМДТ.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар