Запитване с Ваш вх. № 11/14.12.2007г., вх. № 24-30-184/27.12.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Изх. №24-30-184
Дата: 01.02. 2008 г.
Относно: Запитване с Ваш вх. № 11/14.12.2007г., вх. № 24-30-184/27.12.2007г. по описа на ЦУ на НАП
Във връзка с ваше запитване относно формиране на облагаем оборот за целите на регистрацията по ЗДДС на лице-частен съдебен изпълнител изразяваме следното принципно становище :
Законът за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007 г. въвежда задължение за регистрация за целите на закона за всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец /чл.96, ал.1 от ЗДДС/.
Съгласно чл.96, ал.2 от ЗДДС облагаемия оборот за задължителна регистрация включва:
-облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
-доставки на финансови услуги по чл. 46;
-доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
Режимът на доставките се определя към датата на настъпване на данъчното събитие. Съгласно чл. 43 от ЗДДС / отм. действащ до 31.12.2006 година, услугите осъществявани от частните съдебни изпълнители по Закона за частните съдебни изпълнители се считаше за освободена доставка. В Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007 г., в глава Четвърта „Освободени доставки и придобивания“ не е предвидено услугите на частните съдебни изпълнители да се считат за освободени.
В заключение, към датата на изготвяне на настоящето, данъчните основи на извършените услуги от частен съдебен изпълнител по Закона за частните съдебни
1
изпълнители от 01.01.2007 годинаформират облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.2във връзка с чл.З, ал.2 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Изх. №23-22-200

Изх. №23-22-20022.02.2019 г. ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 3ЗЗО – чл. 40, ал. 4ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2НООСЛБГРЧМЛ – чл.

ЗДДС, чл.45, aл. 3,ЗДДС, чл.45, aл. 7

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи писмено запитване с вх. № 33-00-1/ 31.07.2013 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:…………………………… е третостепенен разпоредител с бюджетни

дължимите данъци и осигурителни вноски от работодател – юридическо лице за направени от него застраховки Живот” чрез инвестиционен фонд в полза на служителите му.

2_2316 / 29.08.2008ЗКПО – чл.204, т.2, б.”а”; чл.208;КСО – чл.6, ал.11;ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1 Във Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и управление