Запитване с вх.№ 94-00-13 от 24.01.2018 г. с поставен въпрос относно облагане на получен доход от игра в интернет п

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване с вх.№ 94-00-13 от
24.01.2018 г. с поставен въпрос относно облагане на получен доход от игра в интернет платформа „IQ OPTION“ – регистрирана в Кипър.
Посочвате в писмото, че играта е свързана с познаване на курсовете на различни валути една спрямо друга. За участие в играта ще правите залог като заплащате определена парична сума. При познаване на движението на курса ще се реализира печалба и доход.
Задавате въпроса: подлежи ли на облагане получения доход и следва ли да се подава ГДД по реда на чл.50 от ЗДДФЛ?
Предвид на действащата нормативна уредба и така описаното от Вас в поставеното запитване, изразявам следното становище:
В съответствие с нормата на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ на облагане по реда на същия закон подлежат доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Като необлагаеми в чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ са посочени паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава- членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Определение за хазартна игра е дадено в разпоредбата чл. 2, ал. 1 от Закона за хазарта. Хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Участник в хазартна игра е лице, което е направило залог, за да вземе участие в играта. Залог е всяко плащане на пари, пряко или под друга форма, за участие в хазартна игра с цел получаване на печалба / пар.1, т.1 от ДР на ЗХ/.
Предвид гореизложеното получените средства от игри в интернет сайтове, платформи и др., при които се прави залог и са организирани с лиценз по Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава членка на ЕС ще се третират като парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на ЗХ и в съответствие с нормата на чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ и ще попадат в обхвата на необлагаемите доходи.
Във вашия случай интернет платформата предлагаща играта е регистрирана в Кипър. Кипър е страна членка на ЕС. Следва да се уверите и набавите информация дали играта е организирана с лиценз за хазартни игри съгласно законодателството на Кипър.
Следва да се има предвид, че получените печалби от игри, за които не са налице горните условия, а именно да са хазартни игри организирани с лиценз по ЗХ или съгласно законодателството на другата държава-членка на ЕС или страна по Споразумението за ЕИП, същите представляват доход, който подлежи на облагане на основание чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ.
Облагаемият доход от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, се определя по реда на чл.35, т.2 от ЗДДФЛ и това е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година.
Тези доходи подлежат на авансово облагане съгласно чл.44а от ЗДДФЛ, когато платеца е предприятие или самоосигуряващо се лице. Когато платецът не е задължено лице по българското законодателство, доходът ще подлежи на годишно облагане и деклариране по чл.50 от ЗДДФЛ от получателят. Доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ се декларират в приложение № 6.
При условие, че получената печалба от посочената игра, както се посочи по-горе, попада в необлагаемите доходи по чл.13, ал.1, т.20 от ЗДДФЛ, доходът не подлежи на задължително деклариране. Ако през годината сте реализирали само тези доходи не сте задължен да подавате ГДД за съответната година по реда на ЗДДФЛ.
С измененията на закона с ДВ, бр. 97/2017 г., в сила от 01.01.2018 г. се създаде нова разпоредба – чл.50а, която дава възможност по желание на лицата да декларират получените необлагаеми доходи по чл.13 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар