Запитване с вх.№ 94-00-18 от 01.02.2018 г. с поставен въпрос относно облагане по реда на Закона за данъците върху д

В Дирекция ОДОП ……е постъпило Ваше запитване с вх.№ 94-00-18 от
01.02.2018 г. с поставен въпрос относно облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на получена еднократна помощ от „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД .
Посочвате в писмото, че в качеството си на съпруга/наследник на починало лице, което приживе е работило в „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД сте получили еднократна помощ от дружеството, на основание предвидено в Колективен трудов договор – 2016 г., а именно изплащане на помощ от средствата, набрани от вноските на присъединилите се към КТД работници и служители от Локомотивно депо ……, на семейството на починал работник/служител.
Задавате въпроса: следва ли да декларирате този доход и облагаем ли е?
След разглеждане на нормативната уредба и описаната фактическа обстановка в запитването, както и приложената заповед, изразявам следното становище :
В приложената заповед е посочено, че в Приложение №1 т.7 към чл.2, ал.2 от КТД-2016 г. е предвидено: да се изплаща еднократна помощ на семейството на починал работник/служител.
Съгласно разпоредбата на чл.13, ал.2 от ЗДДФЛ не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
Наследяването е преминаване на имуществото на едно починало лице към други лица. Наследствената маса включва движими и недвижими вещи, някои права и задължения. Това са съвкупност от права и задължения, които наследодателят е притежавал към момента на смъртта, само имуществени и то само прехвърлимите.
Предвид на това полученото от наследниците обезщетение няма да е придобито имущество по наследство, защото същото ще се изплаща след смъртта на наследодателя и тези средства не са били в патримониума на починалия и част от наследствената маса.
Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Получаването на еднократна помощ като наследник от работодателя на починалия на основание предвидена възможност в Колективен трудов договор, не е освободено от облагане както по силата на ЗДДФЛ, така и по силата на друг закон.
Получените средства ще подлежат на облагане по реда на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ.
Когато платец на същите е предприятие или самоосигуряващо се лице, следва той да удържи авансов данък при изплащане с изключение на платените доходи в четвърто тримесечие. Лицата получили дохода следва да подадат годишна данъчна декларация по реда на чл.50 с приложение № 6 до 30 април в годината следваща годината на придобиване на дохода./ чл.53 от ЗДДФЛ/.

Оценете статията

Вашият коментар