Запитване с вх. № 96-00-318 от 19.12.2019 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. В за

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-318 от 19.12.2019 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е свързана с извършване на финансови услуги като партньор на „ИЗИ ПЕЙ“ АД – извършване на плащания на битови сметки, платежни нареждания, парични преводи и за „Ф… “ АД – международни парични преводи MoneyGram. Дружеството има необходимия лиценз и регистрация в БНБ. В края на всеки месец дружеството издава фактура към посочените по-горе партньори с основание „такси“ /“комисионни по договор“/.
Поставен е следният въпрос: Извършването на посочените услуги от дружеството попадат ли в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС?
Поради неизяснената фактическа обстановка, в отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки приложимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
По смисъла на чл. 4 на Закона за платежните услуги и платежните системи, платежни услуги са:
1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:

а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
4. изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
5. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти;
6. изпълнение на налични парични преводи;
7. услуги по иницииране на плащане;
8. услуги по предоставяне на информация за сметка.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗПУПС доставчици на платежни услуги са и платежни институции по смисъла на този закон.
Следва да имате предвид, че по смисъла на чл. 28, ал. 1 от ЗПУПС, платежната институция може да осъществява дейността, за която е лицензирана, пряко или чрез представител. В ал. 2 на същата правна норма е посочено, че представител е търговец, който извършва от името на лицензирана от БНБ платежна институция дейност по предоставяне на платежни услуги.
Предвид гореизложеното, при условие, че получавате възнаграждение /коми-сионна/ за предоставяни платежни услуги по смисъла на чл. 4 на ЗПУПС, в качеството на представител на платежна институция, е налице освободена доставка по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС и за нея не се начислява данък на основание чл. 86, ал. 3 от съшия закон.
Настоящото становище е принципно и в случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ се установят различни факти и обстоятелства, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар