запитване с вх. № 26-К-50/21.01.2021г. на Националната агенция за приходите (НАП) във връзка с разпоредбата на чл. 64, ал. 5 от Закона за хазарта (ЗХ) и § 88, ал. 1 от Допълнителната разпоредба на ЗХ

Изх. № 26-к-50
Дата: 10.03.2021 год.

ЗХ, чл. 64, ал. 5;
ДР на ЗХ, § 88, ал. 1.

ОТНОСНО: запитване с вх. № 26-К-50/21.01.2021г. на Националната агенция за приходите (НАП) във връзка с разпоредбата на чл. 64, ал. 5 от Закона за хазарта (ЗХ) и § 88, ал. 1 от Допълнителната разпоредба на ЗХ

Във Ваше писмо, постъпило в НАП и заведено с вх. № 26-К-50/21.01.2021 г., поставяте следните въпроси:
1. Задължени ли са организаторите на хазартни игри с игрални автомати с валидни лицензи към 08.08.2020 г. да организират хазартни игри след влизане в сила на промяната на чл. 64 от ЗХ само с игрални автомати, които са тяхна собственост или ще бъдат придобити от тях по договор за лизинг?
2. Приложима ли е разпоредбата на § 88, ал. 1 от ЗХ за договорите за наем на игрални автомати и споразуменията към тях, сключени преди 08.08.2020г.? Запазват ли действието си договорите за наем на игрални автомати съгласно уговорените в тях условия и могат ли да се ползват наетите съгласно тях игрални автомати за организиране на хазартни игри в случай, че са вписани в лиценза на организатора и в случай, че предстои да бъдат вписани в лиценза му?
Предвид изложеното и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ЗИД на ЗХ) (Обн. ДВ бр. 69 от 2020г. в сила от 08.08.2020г.) в разпоредбата на чл. 64, ал. 5 е въведено ограничение за игрите с игрални автомати, а именно същите да могат да се организират само с игрални автомати, които са собственост на организатора на игрите или ще бъдат придобити от него по договор за лизинг.
В ЗИД на ЗХ законодателят е предвидил преходен период за лицата, които имат издадени лицензи или които са подали искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, преди влизане в сила на закона със следните разпоредби:
– § 86, ал.1 от ЗХ – образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, се довършват при досегашните изисквания в 9-месечен срок от влизането в сила на този закон, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне.
– § 87, ал. 1 от ЗХ – издадените до влизането в сила на този закон лицензи запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени;
– § 88, ал. 1 от ЗХ – договорите и споразуменията, сключени до влизането в сила на този закон, запазват действието си съгласно уговорените в тях условия.
С оглед на гореизложеното:
* Представените от организаторите на хазартни игри с игрални автомати договори и споразумения, удостоверяващи собствеността или друго правно основание за ползването на игралните автомати (наем, лизинг или др.), на основание на които вече са им издадени лицензи, запазват действието си съгласно уговорените в тях условия;
* Договори и споразумения, които не отговарят на изискванията на чл. 64, ал. 5 от ЗХ по искания, подадени до 08.08.2020 г., за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, са допустими, тъй като производствата по тези искания се довършват по изискванията на предходния ЗХ;
* Договори и споразумения, които не отговарят на изискванията на чл. 64, ал. 5 от ЗХ, по искания, подадени след 08.08.2020 г., за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, са недопустими;
* Игралните автомати, заети под наем (оперативен лизинг), вписани в лицензите, за които се прилагат § 87, ал.1 и § 86 от ПЗР на ЗХ и експлоатирани в обектите, могат да се ползват при досегашните условия. Не са допустими искания, при които същите автомати се преработват или преместват от един обект в друг, тъй като те са в заварено положение и такава промяна води до неизпълнение на изискването на чл. 64, ал.5 от ЗХ. Допустими са, обаче, искания, при които наетите автомати спират да се използват. В случай, че организаторът иска да ги преработи или премести в друг обект, то същият трябва да ги закупи или придобие чрез договор за финансов лизинг.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар