Запитване с вх. № 94-Д-1568/…2020 г., касаещо прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Холандия

Изх. № 94-Д-1568#2
Дата: 05.01.2021 г.

ЗДДФЛ, чл. 4, чл. 6- 8, чл. 75
СИДДО с Холандия, чл. 15

ОТНОСНО: Запитване с вх. № 94-Д-1568/…2020 г., касаещо прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Холандия

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, Вие сте наета на работа в Холандия, където плащате и данъци. Посочвате, че от шест месеца изпълнявате задълженията си дистанционно от територията на България.
Въз основа на така изложената фактическа обстановка желаете да получите отговор на въпроса относно данъчното третиране на реализираните от Вас доходи.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, при така изложената фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище:
Редът за облагане на доходите на физическите лица според ЗДДФЛ зависи от обстоятелството дали лицето се счита за местно или за чуждестранно.
На основание чл. 4, ал. 1 от ЗДДФЛ местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.
Попадайки в една от изброените хипотези, физическото лице се счита за местно по смисъла на българското законодателство, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 5 от ЗДДФЛ, а именно: не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. В тази връзка следва да се има предвид, че центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си (чл. 4, ал. 4 от ЗДДФЛ).
Предвид липсата на подробни данни във Вашето запитване относно горепосочените обстоятелства, не може да бъде направен извод дали сте местно или чуждестранно лице, което е от особено значение за определяне на данъчните Ви задължения по смисъла на ЗДДФЛ, респ. СИДДО.
Принципно следва да имате предвид, че местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, докато чуждестранните физически лица са носители на задължението само за данъци за придобити доходи от източници в Република България (чл. 6 и чл. 7 от ЗДДФЛ). Доходите от източници в Република България са описани в чл. 8 от ЗДДФЛ.
В допълнение, на основание чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. В конкретния случай приложение следва да намери чл. 15 от СИДДО с Кралство Холандия (обн. ДВ. бр. 67 от 28 Юли 1995 г., в сила от 11 Май 1994 г.). На основание ал. 1 от цитираната разпоредба, в случай че Вие сте местно лице на България за данъчни цели и изпълнявате работата дистанционно от България, то облагането на доходите, изплатени от нидерландския работодател, следва да се извърши само в България.

5/5

Вашият коментар