запитване с вх. № М-26-К-177/01.03.2021 г. на Националната агенция за приходите (НАП) относно комуникационното оборудване при онлайн залагания по Закона за хазарта (ЗХ)

Изх. № М-26-К-177
Дата: 22.03.2021 год.
ЗХ, чл. 17, ал. 1, т. 7

ОТНОСНО: запитване с вх. № М-26-К-177/01.03.2021 г. на Националната агенция за приходите (НАП) относно комуникационното оборудване при онлайн залагания по Закона за хазарта (ЗХ)

Във Ваше писмо, постъпило в НАП и заведено с вх. № М-26-К-177/01.03.2021 г., излагате следната фактическа обстановка:
Дружеството ……. е подало пред НАП искания за издаване на лицензи за организиаране на хазартни игри онлайн с вх. № ……… г. (за игри със залагания върху резултати от спортни състезани и надбягвания с коне и кучета); вх. № ……….. г. (за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти), вх. № …….. г. (за игри в игрално казино) и вх. № …… г. (за доказване на инвестиции).
Предвид влизането в сила на Наредба № Н-4 от 11 февруари 2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги (Наредба № Н-4), желаете да ви бъде представена информация относно стъпките, които следва да предприемете за вписване на софтуера и игрите в Регистъра по ЗХ, които се води от Българския институт по метрология (БИМ). Настоящото искане го отправяте поради липса на разпоредби в посочената наредба относно заварените, висящи случаи, при които цялата налична документация е представена пред НАП. В тази връзка искате уточнение дали НАП служебно ще предостави документацията на БИМ, дали дружеството следва да я изпрати в БИМ на самостоятелно основание или НАП ще се произнесе по същество поради „заварено основание“ преди влизане в сила на Наредба № Н-4.
Допълнително към това желаете да получите информация относно стъпките, които следва да предприемете с оглед осъществяване на комуникационна връзка между контролния локален сървър на дружеството със сървър на НАП.
Предвид изложеното и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
В чл. 20, ал. 2 от ЗХ е регламентирано, че БИМ води публични регистри за типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната.
Съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗХ подлежащите на вписване обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане на регистрите по ал. 1 и ал. 2 на чл. 20 от ЗХ, както и предоставяните електронни услуги, се определят с наредба на министъра на финансите (Наредба № Н-4).
В чл. 18, ал. 1 от Наредба № Н-4 е регламентирано, че за вписване в регистрите, водени от БИМ по ЗХ, се подава искане до БИМ, към което се прилагат посочените в ал. 4 на същата разпоредба документи.
Следва да се посочи, че съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.
В тази връзка при подаване на искането пред БИМ може да заявите, че документите са предоставени пред НАП и същите ще бъдат осигурени служебно за нуждите на подаденото от вас искане.
В чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗХ е регламентирано, че изпълнителният директор на НАП одобрява системи на организаторите на хазартни игри за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП за хазартните игри – лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства. Посочено е също, че системите за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства трябва да осигуряват онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на НАП при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 6 от ЗХ. Тази наредба е Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите (Наредбата).
Стъпките, които следва да предприемете с оглед одобряване на вашата система и осъществяване на комуникационна връзка между контролния локален сървър на дружеството със сървър на НАП са посочени в Глава пета от Наредбата.
Съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата за одобряване на системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП организаторите подават искане до изпълнителния директор на НАП, което задължително съдържа данни за идентификация на искателя и данни за контакт. Към искането се прилага документация, доказваща, че ЦКС и контролният локален сървър отговарят на изискванията на наредбата. Цялата документация трябва да бъде предоставена на български език и в електронен формат. Документацията задължително трябва да съдържа описание на функциите на системата по ал. 1, процедурите за поддръжка и описание на съобщенията за грешки.
В чл. 21, ал. 1 от Наредбата е регламентирано, че разглеждането на искането и приложените към него документи се извършва в 30-дневен срок от получаването му. Функционалността на системата за подаване на информация към НАП се тества в хода на изграждане на комуникационна свързаност със сървър на НАП, като за целта НАП предоставя на организатора достъп до тестова среда, а организаторът предоставя достъп до потребителския и/или административния интерфейс на системата.
След разглеждане на искането и приложените документи и съобразно резултатите от тестването се изготвя мотивирано предложение до изпълнителния директор на НАП относно одобряване на системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП.
Въз основа на мотивираното предложение изпълнителният директор на НАП се произнася с решение, за което заявителят се уведомява по реда на чл. 27, ал. 1 от ЗХ.
Следва да се посочи, че при несъответствие на искането и документите с изискванията на наредбата или ЗХ изпълнителният директор на НАП уведомява искателя по реда на чл. 23, ал. 6 от ЗХ, като определя разумен срок за отстраняване на несъответствията, през който срокът по ал. 1 спира да тече. Ако при прегледа на представените доказателства се констатира, че несъответствията са отстранени, се извършва одобряването.
В случай, че искателят не отстрани несъответствията изпълнителният директор на НАП постановява отказ за одобряване на системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП, за което заявителят се уведомява по реда на чл. 27, ал. 1 от ЗХ.
Отказът за одобряване на системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар