Запитване с вх. № 24-34-260/ 09.08.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Изх. № 24-34-260
Дата: 01.02 .2008 г.
Относно: Запитване с вх. № 24-34-260/ 09.08.2007г. по описа на ЦУ на НАП
В отговор на изпратено от ……………….. запитване изразяваме следното становище:
Фактическа обстановка:
Според изложеното в запитването едноличният търговец има намерение да закупи селскостопански хеликоптер. Преди това физическото лице ……….. трябва да премине курс за обучение на пилоти, възлизащ на 100 000 лева с ДДС.
Въпросът е ЕТ „ …………………..” в качеството си на регистрирано по ЗДДС лице ще има ли право на данъчен кредит за получената услуга – обучение на пилоти?
С оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ бр.63 от 2006 г., поел. изм. ДВ бр.59 от 2007 г.) редът и условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в глава седма на ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от закона, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в чл. 70, ал. 1. т. 1 – т.6 от ЗДДС. В случай, че някое от обстоятелствата, предвидени в същия са налице, то правото на данъчен кредит не следва да се упражни, независимо от изпълнението на изискванията чл. 69. респ. чл. 74 от закона.
Условията за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит са визирани от законодателя в чл. 71 от ЗДДС като същото следва да се реализира в периода и по реда на чл. 72 от ЗДДС.
Доколкото става ясно от запитването задълженото лице има намерение да извършва облагаеми доставки – да предоставя услуги със селскостопански хеликоптер и ако са изпълнени всички други условия ще е налице право на приспадане на данъчен кредит за получената услуга по обучение на пилоти.
В случая, следва да се имат предвид ограниченията, предвидени в чл. 70, ал. 1, т.1-т.З от закона, т.е. при положение, че услугите с хеликоптера са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта от закона или са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето, или хеликоптерът ще се използва за представителни или развлекателни цели няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит както за услугата по обучение на пилоти, така и при придобиването на хеликоптера. Следва да се има предвид, че ЗДДС приравнява на възмездна доставка на услуга безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице (чл.9, ал.З, т.2 от закона).
В случай, че получените стоки или услуги се използват както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право, регистрираното лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит. Размерът му се определя по реда на чл. 73, ал. 2 – ал. 8 от ЗДДС.
Трябва да се подчертае, че ако лицето е приспаднало данъчен кредит за придобити стоки и услуги и впоследствие лицето извършва и освободени доставки или доставки и дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит е длъжно да извърши корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл.79, ал. 1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »