Запитване с вх. № 24-34-661/ 25.07.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Изх. №24-34-661
Дата: 01.02 .2008 г.
ОТНОСНО: Запитване с вх. № 24-34-661/ 25.07.2007г. по описа на ЦУ на НАП
В отговор на Ваше писмено запитване изразяваме становище относно правото на данъчен кредит за покупката на апартамент и за разходите за експлоатацията му, съгласно описаната от Вас фактическа обстановка:
Предвид разпоредбата на чл.45, ал.З от ЗДДС като освободени ще се третират доставките на сгради или части от тях, които не са нови. Следователно придобиването на нова сграда е облагаема доставка. Параграф 1 т.5 от ДР на ЗДДС дава определение на понятието „нови сгради“, а именно:
-Които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем са с етап
на завършеност „ груб строеж“, или
-За които към датата, на която данъкът за доставката им е станат изискуем, не са
изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда
на Закона за устройство на територията.
На основание чл. 45, ал.7 от ЗДДС. доставчикът може да избере доставките на стари сгради да бъдат облагаеми. В тези случаи за тези доставки доставчикът (регистрирано по закона лице) следва да начисли данък и да документира доставките по общите правила на закона.
Доставките на нови сгради или части от тях са облагаеми, но данъчната основа за тях съгласно чл.27. ал.1, т.З от ЗДДС не може да е по- ниска от данъчната основа при придобиването или от себестойността им.
Съгласно чл. 68. ал. 1. т. 1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка. В тази връзка в случай, че
доставчикът при продажба на сграда начисли ДДС, то ще с налице право на данъчен кредит за получателя.
Що се отнася за доставката на консумативи при експлоатацията на сградата, то правото на данъчен кредит ще се ползва по общия ред.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Признаване на разходи за електроенергия при ползване под наем на помещение, което е собственост на физическо лице.

ОТНОСНО: Признаване на разходи за електроенергия при ползване под наем на помещение, което е собственост на физическо лице.Във връзка с постъпило запитване с вх. №

КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯТелефон: (02) 98 59 – 37 59 Факс: (02) 987 70 4694-00-6/1.04.2010 г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2