Запитване с вх. № 24-34-914/14.12.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Изх. №24-34-914
Дата:22.02.2008 год.
Относно: Запитване с вх. № 24-34-914/14.12.2007г. по описа на ЦУ на НАП
В отговор на постъпило писмено запитване по прилагане на ЗДДС / в сила от 01.01.2007г./ от фирма „…………………“ООД. вх.№ 53-02-628 / 01.11.2007г. по описа на Дирекция „ОУИ“ –гр. ………
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС е доставчик на посредническа услуга, с получател данъчнозадължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС. Българската фирма е посредник във връзка с услуги по предоставяне на права за ползване на телевизионни канали от български кабелни оператори.
Поставените въпроси са относно приложимостта на чл. 21. ал. Зот ЗДДС.
При доставка на услуги по чл.21, ал.З. т.2. б“н“ от ЗДДС във връзка с чл.21, ал.З, т.2. б.“и“ , мястото на изпълнение е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване. По отношение на тези услуги, освен видът им от значение е и лицето получател – то трябва да е установено извън Общността или да е данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът. В посочените два случая, мястото на изпълнение на услугите по чл.21, ал.З е мястото, където е установен получателят.
Когато български доставчик окаже услуга по чл.21, ал.З, т.2, б.“и“ от ЗДДС /във вр. с б.“и“ на цитираната разпоредба/ на данъчно задължено лице установено в друга държава членка, мястото на изпълнение на услугата ще е на територията на държавата членка, където е установен получателят.
Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчнозадължено лице по ЗДДС и е с място на изпълнение на
териториятанастраната( чл.12,ал.1 отЗДДС).Считам,че вслучая мястотона изпълнение на посредническата услуга е извън територията на страната.
Съгласно чл,96, ал.З от ЗДДС в облагаемият оборот не се включват доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82 , ал.2 и 3 от ЗДДС. Предвид изложеното, данъчните основи на доставките по чл.21, ал.З от ЗДДС не участват при формирането на облагаем оборот за пелите на задължителна регистрация по ЗДДС – чл.96.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ДОПК, чл.128

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02) 9870827Изх. № 94-И-95София 19.06.2006ДОСТОЛИЧНА ОБЩИНА КОПИЕ :……………Приложена, изпращаме Ви по компетентност молбата на …….., ….. и

Задължително здравно осигуряване на сръбски и хърватски граждани, които пребивават продължително в Република България

Изх. № 26-С-139Дата: 23.07.2011 год.ЗЗО, чл. 33, т. 3Относно: Задължително здравно осигуряване на сръбски и хърватски граждани, които пребивават продължително в Република БългарияВъв връзка с

МСС 34 – Междинно финансово отчитане

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 34 Междинно финансово отчитане ЦЕЛ Целта на настоящия стандарт е да се определи

ЗДДС, чл.26, aл. 2

№71-1/29.01.2013г. чл.26, ал.2 от ЗДДС В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …….,в което е описана

преминаване към особения ред на облагане може да се вземе предвид вида и тежестта на нарушението, значението на продажбите в брой за цялостната дейност на лицето, а оттам и вероятното влияние на неот

снова. Прилагането на тези обстоятелства се извършва от органа по приходите в условията на обвързана компетентност, т.е той следва да вземе предвид всички обстоятелства, относими