Данъчно третиране на доходи от сделки с дялове от американски взаимни фондове. Данъчно третиране на дивиденти от източник в чужбина, придобити от местни физически лица. База за ползване на данъчните о

Изх. №24-34-922
Дата:15. 02. 2008 г.
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от сделки с дялове от американски взаимни фондове. Данъчно третиране на дивиденти от източник в чужбина, придобити от местни физически лица. База за ползване на данъчните облекчения. Ползване на данъчните облекчения за доброволно осигуряване и застраховане в случаите на доходи от трудови правоотношения и на възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Данъчно третиране на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – ………. и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ вна Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-922/19.12.2007 г.), Ви уведомявам следното:
1. Данъчно третиране на доходи от сделки с дялове от американски взаимни фондове:
Съгласно чл.6 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
Без оглед на източника, доходите от продажба или замяна на дялове, подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и следва да се декларират в годишната данъчна декларация. Съгласно чл.ЗЗ от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на дялове е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба
1
за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.
На основание чл.50, ал.5 и 6 от ЗДДФЛ, местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава. Местните физически лица могат да не представят удостоверение за размера на внесения данък за доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане “освобождаване с прогресия“.
Указаните правила не се прилагат за доходите от сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа, тъй като, съгласно чл.13, ал.1, т.З и чл.52, т.2 от ЗДДФЛ, тези доходи са необлагаеми и не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.
Във връзка с поставения въпрос е необходимо уточнението, че на основание чл.50 от ЗДДФЛ, местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация за притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
2. Данъчно третиране на дивиденти от източник в чужбина, придобити от
местни физически лица:
Доходите от дивиденти от източник в чужбина, придобити от местни физически лица, подлежат на облагане с окончателен данък (чл.38, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ). Считано от 1 януари 2008 г., окончателният данък е в размер 5 на сто (през 2007 г. – 7 на сто) и се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът се внася от лицето, придобило дохода, до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Окончателният данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице.
Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, придобити след 31 декември 2007 г. от местни физически лица, следва да се декларират в годишната данъчна декларация (чл.50, ал.1, т.З от ЗДДФЛ). Тъй като тези доходи се облагат с окончателен данък, декларирането им е само с цел предоставяне на информация на органите по приходите.
3. База за ползване на данъчните облекчения:
Предвидените в ЗДДФЛ данъчни облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация, в която се декларират придобитите през 2007 г. доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
С данъчните облекчения се намалява сумата от годишните данъчни основи за доходите от: трудови правоотношения; стопанска дейност като едноличен търговец; друга стопанска дейност; наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; прехвърляне на права или имущество и т.нар. доходи от други източници. При ползване на данъчно облекчение за дарения, в сумата от годишните данъчни основи не се включва годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, тъй като едноличните търговци ползват това данъчно облекчение по реда и при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Годишната данъчна основа за всеки вид доход се формира, като придобитият през данъчната година облагаем доход се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Когато в закона е предвидено приспадане на разходи, облагаемият доход се определя, като придобитият доход се намалява с нормативно признатите разходи за съответния вид доход.
4. Ползване на данъчните облекчения за доброволно осигуряване и застраховане
в случаите на доходи от трудови правоотношения и на възнаграждения по
извънтрудови правоотношения:
Данъчните облекчения за доброволно осигуряване и застраховане могат да се ползват както с подаване на годишна данъчна декларация, така и при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения и при годишното определяне на данъка от работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година. В тези случаи данъчните облекчения за доброволно осигуряване и застраховане се ползват, при условие, че сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение. Когато сумите не са удържани от работодателя, данъчните облекчения могат да се ползват по общия ред – с подаване на годишна данъчна декларация.
Ако през годината са придобити доходи от трудови правоотношения и възнаграждения по извънтрудови правоотношения, подаването на годишна данъчна декларация е задължително, включително, когато годишният размер на данъка за доходите от трудови правоотношения е определен от работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година. В този случаи данъчните облекчения за доброволно осигуряване и застраховане могат да се ползват от сумата от годишните данъчни основи за двата вида доходи.
Ползването на предвидените в ЗДДФЛ данъчни облекчения е право, а не задължение. Ето защо, въпрос на личен избор е дали ще се ползва данъчно облекчение за доброволно осигуряване и застраховане или как ще се ползва – чрез работодателя и/или с подаване на годишна данъчна декларация.
5. Данъчно третиране на облагаемите доходи от допълнително доброволно
осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“:
По силата на чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки “Живот“, придобити на датата на:
-обратно получаване на внесените суми за застраховки “Живот“;
-обратно получаване на внесените суми за доброволно здравно осигуряване, с
изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и
предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на
предвидените в здравноосигурителните договори случаи;
-получаване на внесените суми за допълнително доброволно осигуряване преди
придобиване право на допълнителна пенсия;
-прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице;
-изменение на застрахователния договор, за който е ползвано облекчение по чл.
19, в договор, за който не може да се ползва посоченото облекчение;
-усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем, когато
застраховка “Живот“ се ползва за обезпечение на задължение на физическото лице.
Окончателният данък се определя и удържа от платеца на дохода. Считано от 1 януари 2008 г., ставката на окончателния данък е 10 на сто. Ставката на данъка е 7 на сто за доходите в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка “Живот“, който е 15 или повече години (чл.46 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл.38, ал.9 от ЗДДФЛ не се облагат с окончателен данък облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение.
Гореизброените правила се отнасят до данъчното третиране на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване
и от застраховки „Живот“. В тази връзка е необходимо уточнението, че по силата на чл.13 от ЗДДФЛ, не са облагаеми:
– доходитеот допълнително доброволноосигуряване,полученислед
придобиване право на допълнителна пенсия;
доходитеотинвестициинатехническитерезерви,полученипо застрахователни договори;
– доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;
– застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие.
По аргумент от чл.52, т.2 от ЗДДФЛ тези необлагаеми доходи не се декларират в
годишната данъчна декларация.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

информацията по чл. 17, ал. 1, т. 5, б.”б” се предоставя само след като лицето се е идентифицирало по реда на ДОПК и като задължено лице.

Отправили сте писмено запитване до отдел “Данъчно осигурителна практика” към Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- Варна, заведено с вх. №1980/17.07.2008г. Според фактите изложени в

общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относн

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 27.01.2015г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е: разработване и дизайн на база

наличие на подлежащ на възстановяване ДДС е изцяло в компетентността на органите по приходите при извършване на последващ данъчен контрол.

2_784-1/09.07.2014г.ДОПК, чл.157, ал.1ДОПК, чл.128, ал.1В Дирекция ОДОП …..е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ……, препратено по компетентност от ТД на НАП –

прилагане на чл. 4 ЗМДТ

Изх. № 08-С-4Дата: 29.03.2010 год.ЗМДТ, чл. 4, ал. 1;ЗМДТ, чл. 4, ал. 3;ЗМДТ, чл. 4, ал. 5. ОТНОСНО: прилагане на чл. 4 ЗМДТ По поставените

Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални