Запитване с вх. № 24-34-918/ 14.12.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Изх. № 24-34-918
Дата: 01.02 .2008 г.
Относно: Запитване с вх. № 24-34-918/ 14.12.2007г. по описа на ЦУ на НАП
В отговор на изпратено от ……………….. запитване изразяваме следното становище:
Фактическа обстановка:
С Протокол № …… от 26.09.2007г. на ТД …….. е извършена проверка във връзка с несъответствия между декларирани данни ВОП и получена информация за осъществени доставки от ЕС. При извършена проверка на данъчни основи на вътреобщностни придобивания /ВОП/ в дневника за продажби-по периоди, по декларирани ВОП – не са отразени идентификационни номера за целите на ДДС на доставчиците.
При извършена проверка в счетоводството на проверяваното лице е установено, че за периода от 01.01.07г. до 31.03.2007г. са осъществени ВОП от Словакия, Румъния, Германия, и Гърция със описани номера на доставчиците. От представената справка на отдел „ИТ“ при ТД ….. няма данни за доставки от Словакия, Германия и Гърция.
В запитването е поставен въпрос, който не изисква методическо указание, и който е извън компетентността на отдел „ДОП”, поради което изложеното становище е принципно.
Един от основните принципи, заложен в областта на косвеното облагане е принципът на облагане в „държава на местоназначението“ на вътреобщностните доставки. Вследствие на този принцип при много от доставките на вътреобщностната търговия, облагането с данък добавена стойност следва потреблението на стоките и услугите и се извършва в държавата – членка, където те се доставят, т.е. възлагат се задълженията за начисляване на данъка от получателя на доставката. Той дължи данъка в размера и условията на държавата-членка, където е регистриран за целите на облагането. Данъкът се начислява с протокол и се посочва в справката – декларация за съответния данъчен период. Доставчикът, от своя страна, не начислява данък за доставката си, но я декларира в VIES- декларацията си. Съпоставката на данните от двата документа дава възможност на данъчните администрации на страните членки да проверяват и потвърждават данните декларирани от данъчно задължените лица, независимо от данните посочени от тези лица
1
в справките им декларации за ДДС, и в дневниците им за отразени документи в отчетните регистри, когато същите грешки са установени след покупки и продажби. Освен това VIES- декларацията дава възможност да се проверява валидността на данъчните идентификационни номера по ДДС на участниците в търговския обмен при вътреобщностната търговия.
Относно начинът на извършване на корекции на допуснати грешки в подадени декларации и VIES-декларации вследствие на неотразени или неправилно изтичане на срока за подаване на декларации има Писмо изх .№ 24-32-67 ОТ 18.04.2007г. на МФ и НАП относно: приложението на чл.126, ал.З от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ваше писмено запитване по Приложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ .

2_1112/16.06.2010г.ОТНОСНО: Ваше писменозапитване поприложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ .Във връзка с Ваше писмено запитване подадено до Дирекция “Обжалване и

как следва да бъде деклариран и облаган недвижим имот, придобит от фирма с нотариален акт, в който изрично е записано, че имота е жилищен, но същевременно се отдава на лизинг на друга фирма, изразява

5_6/10.04.2008ЗМДТ,чл. 14, чл. 17, ал.1, Приложение №1, чл.2, ал.3Относно: как следва да бъде деклариран и облаган недвижим имот, придобит от фирма с нотариален акт,в който

Прилагане на чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ

Изх. №07-00-6Дата:17.04.2012 год.ЗМДТ, чл. 61м, ал. 1, т. 1относно: Прилагане на чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ В отговорна поставения въпрос относно прилагане на

прилагане на чл.116 от ЗДДС

ОТНОСНО: прилагане на чл.116 от ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-…………. свх. № …. от01.04.2010 г. и представено пълномощно на 13.04.2010

Молба за предоставяне на информация във връзка със запитване на службите на Европейската комисия (ЕК) по отношение на развитието на селските райони и методи за принудително погасяване на задължения, приложени към помощ за земеделие на Европейския съюз (ЕС), получена от земеделски производител (предполагаема дискриминация)

Изх. № ЕП-04-29-15Дата: 11.11.2019 год. ДОПК, чл. 213; ГПК, чл. 444, т.8; ЗДБРБ за 2015 г., чл. 94; ЗПЗП, чл. 11, ал. 2, т. 4;

Деклариране на авансови вноски за корпоративен данък, от лице което не е задължено да прави авансови вноски, но е избрало да прави авансови вноски, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №53-04-470/15.05.2019 г. ЗКПО – чл. 83, ал. 3; ЗКПО – чл. 89; ЗКПО – чл. 92 ОТНОСНО: Деклариране на авансови вноски за корпоративен данък,

aabed