fbpx

Запитване свързано с приложението на разпоредбите на ЗДДС. Дейността на дружеството Ви e отдаване под наем на собствени

№ 294/24.04.2019 г.

ЗДДС; чл.45, ал.3
ЗДДС; чл.96, ал.1
ЗДДС; чл.96, ал.2
ЗДДС; чл.96, ал.3
ЗДДС; чл.82, ал.2 и 3
ЗДДС; т.49, т.82 и 83 от ДР
ЗДДС; § 1, т. 5 от ДР

Отправили сте писмено запитване свързано с приложението на разпоредбите на ЗДДС. Дейността на дружеството Ви e отдаване под наем на собствени недвижими имоти, като приходите се формират от получените месечни наемни вноски. „Х” ЕООД не е регистрирано по ЗДДС. Дружеството има намерение да продадете част от жилищните сгради, както и парцел в УПИ, които са заприходени като дълготрайни материални активи, които са амортизируеми.
Поставяте следният въпрос:
Формира ли се облагаем оборот с тези продажби и следва ли регистрация по ЗДДС, ако сумата на продажбите на горепосочените ДМА надхвърли 50000лв.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки се с относимата нормативна уредба на ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7 – дневен срок от датата на която е достигнат оборотът.
Разпоредбата на чл.96, ал.2 от ЗДДС дава определение на понятието облагаем оборот. Това е сумата от данъчните основи на извършените от лицето: облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
По силата на чл.96, ал.3 от ЗДДС, в облагаемия оборот не се включват доставките по ал.2, т.2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Изразът „Дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето“ следва да се тълкува в два аспекта – дефиниране на понятието дълготрайни активи и тълкуване на израза „използване на активите за дейността на лицето“.
В т.83 от допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадено определение на понятието „дълготрайни активи“ и това са част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:
а) недвижими имоти по т.82 и превозни средства по т.49, с изключение на тези по буква „з“, и
б) различни от посочените в буква „а“ стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане с данъчна основа при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв.
По отношение тълкуването на израза „използване на активите за дейността на лицето“ – от облагаемия оборот следва да се изключат само тези активи, които участват непосредствено, в независимата икономическа дейност и допринасят (спомагат) за извършването й, като е налице пряка или косвена обусловеност между използването на актива и извършваните от лицето доставки, без самите активи да са предмет на доставка.
При последваща доставка с предмет разпореждане с отделен дълготраен актив, същата не се включва в облагаемия оборот по силата на чл. 96, ал. 3 ЗДДС. В изключението не попадат активи, които лицето държи за продажба. Те следва да се квалифицират като материални запаси или инвестиционни имоти.
При формирането на облагаемия оборот по чл.96, ал.1 от ЗДДС не участват и доставките на сгради, които не са нови, които са освободени доставки по смисъла на чл.45, ал.3 от ЗДДС. Определението за „сгради, които не са нови“, се извежда по аргумент за противното от легалната дефиниция, дадена в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС за „нови сгради“.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Осигуряване на земеделски производител през 2010 г., при сключен трудов договор

КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4, ал. 6, чл. 6, ал. 7 – 10ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 1, ал. 2ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производител през 2010 г., при сключен трудов договорДепозирали сте писмено запитване в Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” гр. …/18.03.2011г. В запитването посочвате, че сте

здравно осигуряване на физическо лице пенсионер, регистриран като на земеделски производител, изразяваме следното становище :

1_45/11.03.2010г.,ЗЗО, чл. 40ал.1, т.2Във връзка с Ваше запитване с вх.№ ………..2010г., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр…………, относно здравно осигуряване на физическо лице пенсионер, регистриран като на земеделски производител, изразяваме следното становище :В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Физическо лицее пенсионер от 1997г.Същото е регистриранокато земеделски производител от 2006г. От 2006г до настоящия момент е внасяло

ползване на облекчение за лек автомобил на основание

Изх. № 07-00-53Дата: 09.12.2015 год.ЗМДТ, чл. 58, ал. 1, т. 4 относно: ползване на облекчение за лек автомобил на основание чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ В отговор на поставения от ………….. въпрос относно ползване на преференция по чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ за данък върху превозните средства за придобит през текущата

оборот за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС.

2_ 33/23.03.2016ЗДДС, чл.96ОТНОСНО: оборот за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС. В Дирекция ОДОП Варна е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № 2016г., в което е описана следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по чл.97а от ЗДДС и извършва лоцмански услуги по Вътрешните водни пътища на Европа. Получатели на услугите

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018

Прилагане разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.

2_60/21.01.2014 г. ЗМДТ – чл.11, ал.5 – чл.64, ал.1ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.. В запитването поставяте следните въпроси:?Данъчнозадължени ли са лицата, по смисъла на ЗМДТ, които са наематели по договори за наем на недвижим имот общинска собственост??Приравнява ли се отдаването под наем на недвижим имот общинска собственост с предоставянето на

рилагането на чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-94-Г-59Дата:23.04.2018 год.ЗДДФЛ, чл. 22дОТНОСНО: Прилагането на чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)Вна Националната агенция за приходите, по електронна поща, е постъпило с вх. №М-94-Г-59/27.03.2018 г. Ваше писмено запитване, в което е описана следната фактическа ситуация:През течение на годината физическо лице е извършило касови плащания в размер на

Становище на НАП с Изх. №20-00-275 от 18.12.2018 г.

Изх. №20-00-27518.12.2018 г.чл. 75, ал. 3 от ЗКПО чл. 6, ал. 2 , т. 4, чл. 79 от ЗДДС В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-275/07.09.2018 г. относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в

Scroll to Top