ЗапитванесВашизх.№07-634/07.11.2007г.,вх.№24-33-338/ 23.11.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Изх. № 24-32-338
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Запитване с Ваш изх. № 07-634/07.11.2007г., вх. № 24-33-338/ 23.11.2007г. по описа на ЦУ на НАП
Обект на облагане с ДДС е всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната:
– когато е извършено от регистрирано лице или лице за което е възникнало
задължение за регистрация;
-на нови превозни средства;
-на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно
незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС.
Съгласно чл. 13 от ЗДДС, е налице вътреобщностно придобиване на стока, когато тя се изпраща или транспортира от територията на друга държава-членка до територията на България при следните хипотези:
– придобива сеправотона собственоствърху неяи доставчикътеданъчно
задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава -членка;
-фактически се получава стоката в случаите по чл.6, ал. 2 ЗДДС и доставчикът е
данъчно задължено лице, регистрирано за целите па ДДС в друга държава-членка ;
-придобива се ново превозно средство, независимо дали доставчикът е данъчно
задължено лице за целите на ДДС в друга държава-членка;
-получават се стоки от данъчно задължено лице. които ще се използват за целите
на неговата икономическа дейност и стоките са изпратени или транспортирани от или
за сметка на същото лице от територията на друга държава-членка, в която лицето е
регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени,
обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата
икономическа дейност.
В чл. 13, ал. 4. т. 1 – т. 10 ЗДДС са въведени ограничения по повод доставки, които не попадат в кръга на вътреобщностните придобивания.
В този смисъл следва да имате предвид обстоятелството, че ако са изпълнени условията на чл. 13 ЗДДС за българското дружество – получател по доставката ще с налице вътреобщностно придобиване.
В настоящия казус от представения превод на фактура е видно, че собственикът на продавания лек употребяван автомобил е физическо лице, макар да не е известно дали същият е регистрирано за пелите на ДДС лице в съответната държава членка, откъдето стоката се изпраща или транспортира. Доколкото не е налице изпълнение на едно от условията, при които е налице вътреобщностно придобиване, а именно – доставчикът да е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка, то българското дружество няма да осъществи вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13. ал. 1 З ДДС.
Ако доставчикът е регистрирано за целите на ДДС лице на територията на съответната държава членка, откъдето стоката се изпраща или транспортира, то вътреобщностно придобиване ще е налице. В този случай и предвид разпоредбата на чл. 84 ЗДДС данъкът при вътреобщностното придобиване ще е изискуем от българското дружество – придобиващ и предвид изискването на чл. 117, ал. 1 ЗДДС придобиващият следва да състави протокол за начисляване на дължимия данък. За получателя по доставката няма да възникне право на данъчен кредит на основание чл. 70, а!/* 2 ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар