Запитването, е следната: Дружеството има сключен договор с данъчно задължено лице регистрирано за целите на ДДС в В

Изх.№ 53-00-294
01.02.2018 г.

чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната:
Дружеството има сключен договор с данъчно задължено лице регистрирано за целите на ДДС в Великобритания за извършване на услуги по ремонт и подръжка на скенер за проверка на багаж. Скенерът е собственост на българско данъчно задължено лице и се намира в обект на собственика на територията на страната.
Описано е, че дружеството от Великобритания няма постоянен обект или търговско представителство на територията на страната. За извършените услуги дружеството издава фактура на дружеството от Великобритания в качеството му на получател.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Къде е мястото на изпълнение на услугата по ремонт и поддръжка на скенера?
2. Следва ли да се начисли ДДС във фактурата за доставка на услуги на дружеството от Великобритания?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Общите правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга се съдържат в разпоредбата на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС, съответно чл. 44 и чл. 45 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО), съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването, ако получателят на услугите по поддръжка на апаратурата е данъчно задължено лице, установено в държава членка или трета страна, мястото на изпълнение на същите ще е извън територията на страната и на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС за дружеството не възниква задължение за начисляване на ДДС.
С Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15.03.2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент №282/11), в сила от 01.07.2011 г. се определят доказателствата, които трябва да получи доставчикът на услугата от нейния получател, за да определи дали той е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
Регламент №282/2011 вменява отговорността и задължението за правилното определяне статута на получателите на предоставяните услуги на техния доставчик. За да бъде сигурен, че те са ДЗЛ или ДНЗЛ, той следва да притежава определени доказателства.
При определяне данъчния статут на получател на услуга, установен в Общността, доставчика на услугите може да счита, че получател, установен в Общността, има статут на данъчнозадължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
За повече информация Ви уведомяваме, че на страницата на Националната агенция за приходите (www: nap.bg) е публикувано становище изх. №15-00-26/ 16.11.2011г., относно установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011.
По втори въпрос:
Изключение от общото правило на чл. 21, ал. 2 от закона е нормата на чл. 21, ал.4, т. 1 от ЗДДС /чл. 47 от Директива 2006/112/ ЕО/, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуги, които са свързани с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот, включително при предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот, услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
В конкретния случай, доколкото се касае за доставка на услуги по ремонт и поддръжка на скенер за проверка на багаж, чиято характеристика, същност и функция предполага нетрайно прикрепяне в сграда или конструкция, който може да бъде преместван, без да бъде разрушена или променена сградата или конструкцията, то разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС ще е не приложима.
Предвид гореизложеното, мястото на изпълнение на извършваните от дружеството доставки на услуги, свързани с техническо обслужване на апаратурата ще бъде мястото, където е установен получателя, конкретно територията на Великобритания независимо от обстоятелството, че скенерът се намира на територията на България.
В този случай, за дружеството няма да възникне задължение за начисляване на данък, тъй като извършваните доставките на услуги са с място на изпълнение извън територията на страната (чл. 86, ал. 3 от ЗДДС).
Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС, когато данъкът е изискуем от получателя , във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се вписва „обратно начисляване“, както и основанието за това – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Дружеството следва да подаде освен справка-декларация и VIES-декларация за съответния данъчен период
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар