Запитването описвате следната фактическа обстановка: Били сте в чужбина 17 години и сте се завърнали на 13.05.2017г. На

2_729/21.09.2017г.

ЗЗО – чл.33, ал.1, т.1;
чл.40а, ал.1
чл.40, ал.5.

В запитването описвате следната фактическа обстановка: Били сте в чужбина 17 години и сте се завърнали на 13.05.2017г. На 03.07.2017г. сте започнали работа и се осигурявате. При проверка на здравните си осигуровки, сте установили, че трябва да заплатите вноски за периода от януари до юни 2017г.
От представените от Вас документи се установява, че Вие сте подали заявление за напускане на страната по чл.40а, ал.1 от ЗЗО; заявление за завръщане в страната и декларация 7 на 21.09.2017г.
Въпросът, който поставяте е от кой момент следва да влезете в системата на здравноосигурените лица.
Предвид изложената от Вас непълна фактическа обстановка и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.33, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава.
В ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които пребивават за по-дълъг период извън Република България, Европейският съюз и Европейското икономическо пространство. На тези лица е дадена възможност при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски.
Съгласно разпоредбата на чл.40а, ал.1 от ЗЗО, българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след подадено заявление до Националната агенция за приходите.
Съгласно цитираната норма, условията за освобождаване от заплащане на задължителни здравноосигурителни вноски са следните:
– лицето да е български гражданин и да има задължение да се осигурява изцяло за своя сметка;
– лицето да е пребивавало в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година;
– лицето да дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка за периода, през който е пребивавало в чужбина;
– да е подадено заявление до Националната агенция за приходите.
Условията трябва да са изпълнени кумулативно.
В случаят, тъй като за 2017г. сте пребивавали извън България по-малко от 183 дни, за Вас възниква задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски от 01.01.2017г. до 30.06.2017г.
Лицата възстановяват правата си след завръщането им в страната след заплащането на осигурителни вноски за 6 последователни месеца. Разпоредбата на ал.3 на чл. 40а от ЗЗО предлага една алтернативна възможност за възстановяване на тези права, а именно след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл.29, ал.3 от с. з. върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) към момента на внасянето на вноските.
Следва да имате предвид, че лицата, които дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка се осигуряват по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО. Съгласно цитираната норма, лицата, които не подлежат на осигуряване по ал.1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
2. подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.
Следователно Вие ще влезете в системата на здравноосигурените лица и ще възстановите правата си, когато заплатите здравните си осигуровки за период от 6 последователни месеца след завръщането Ви в страната или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица към момента на внасянето на вноските и дължимите здравноосигурителни вноски от януари до юни 2017г.

Оценете статията

Вашият коментар