fbpx

Запитването при сега действащата нормативна уредба съобразно компетентността на НАП изразявам следното принципно станови

2_32/12.01.2018г.
КСО – чл.4, ал.1, т.1;
чл.7, ал. 12, т. 2;
чл.9, ал.3, т.2;
чл.9, ал.5;
НЕВДОВ – чл.1а, ал.2;
чл.4а;
Наредба № Н-8/2005 г. – чл.3, ал.1, т.1, буква „б“;
чл.2, ал.3.

Посочвате, че по силата на съдебно решение, служителка е възстановена в РЗОК XXX на заеманата от нея длъжност преди уволнение, което е признато за незаконно.
Във връзка с изложеното, и относно разпоредбата на чл.9, ал.3 от КСО, че осигурителя дължи осигурителни вноски, поставяте въпрос относно това какви суми и в кои клетки от декларация образец 1 следва да се попълни и подаде от осигурителя РЗОК за периода на незаконно уволнение.
С оглед изложеното в запитването при сега действащата нормативна уредба съобразно компетентността на НАП изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.9, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл.4, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал.1 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл.4а, ал.1 – от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски са в размерите за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Учителския пенсионен фонд (чл.9, ал.5 от КСО).
Осигурителните вноски за периодите по чл.9, ал.3 от КСО се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган (чл.7, ал. 12, т. 2 от КСО).
За времето на незаконното уволнение, което се зачита за осигурителен стаж съгласно чл.9, ал.3, т.2 от КСО, не се внасят здравноосигурителни вноски от осигурителя.
Начинът на определяне на осигурителния доход, върху който трябва да се внесат дължимите осигурителни вноски е регламентиран в чл.1а от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).
На основание чл.1а, ал.2 от НЕВДПОВ, възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски по чл.9, ал.3, т.1-3 не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен съгласно чл.6, ал.2, т.3 от КСО, а за лицата, за които няма определен минимален месечен осигурителен доход, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната за съответния период.
Минималния месечен осигурителен доход по чл.6, ал.2, т.3 от КСО по основните икономически дейности и квалификационни групи професии за календарната година, се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО).
Съгласно забележка 4 на Приложение № 1, към чл.8, т.1 (за 2015г.), респективно чл.9, т.1 (от 2016г.) от ЗБДОО, минималният осигурителен доход за съответните календарни години не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството (ДР на ЗСч).
По смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗСч „Бюджетни предприятия“ са всички лица, прилагащи бюджети, сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства съгласно Закона за публичните финанси, включително Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, както и всички други лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.
На основание чл.4а от НЕВДПОВ, за периодите по чл.9, ал.3, т.1 и 2 от КСО лицето представя пред осигурителя/работодателя декларация за месечния размер на осигурителния доход, върху който е било осигурявано, или декларира обстоятелството, че не е било осигурявано.
При възстановяване на работа на уволнен работник или служител, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, работодателят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП декларациите по чл.5, ал.4 от КСО за целия период, през който лицето не е работило – от уволнението до възстановяването му на работа. Информацията се подава по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8/2005 г.).
Съгласно чл.3, ал.1, т.1, буква „б“ от Наредба № Н-8/2005 г., декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл.7, ал.12, т. 2 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл.9, ал.3, т.2 от КСО. Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1 (чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8/2005 г.). Декларация образец № 6 не се подава от задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата (чл.2, ал.3 от Наредба № Н-8/2005 г.).
Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се подава за всеки един месец от периода на оставане без работа или от периода на осигуряване върху по-малък осигурителен доход като в т.12 “Вид осигурен” от декларацията се попълва код 18.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Отчитането на извършените продажби на стоки, поръчани по електронен път чрез издаване на фискални касови бележки

3_2896/10.10.2011г.ЗДДС, чл. 118, ал. 1 и 3;Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, чл. 25, ал. 1 и 2;Относно: Отчитането на извършените продажби на стоки, поръчани по електронен път чрез издаване на фискални касови бележки Според изложеното в запитването от м. 08.2011г. дружеството извършва търговия чрез интернет,

здравно осигуряване на чуждестранен гражданин с разрешение за продължително пребиваване в РБългария

2_1201/ 14.07.2010 г.ЗЗО – чл.33, ал.1, т.3 ОТНОСНО: здравно осигуряване на чуждестранен гражданин с разрешение за продължително пребиваване в РБългария От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че сте руски гражданин с разрешено продължително пребиваване в РБългария, като член на семейството. Поставяте следните въпроси:– имате ли право на здравно осигуряване в РБългария, като член

здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск по чл. 173а, ал.2 от Кодекса на труда (КТ)

Изх. № М-94-М-2752Дата: 21.12.2020 год. КТ, чл. 173а, ал. 2, т. 2; ЗЗО, чл. 39, ал. 1; ЗЗО, чл. 39, ал. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б“. ОТНОСНО: здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск по чл. 173а, ал.2 от Кодекса на труда (КТ) С Ваше писмо, получено в Централно управление

Изх. № 20-00-39/ 20.04.2018 г.

Изх. № 20-00-39/ 20.04.2018 г.ЗДДС – чл.39ЗДДС – чл.96, ал.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-39/05.02.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„1“ ЕООД (дружеството) е регистрирано в ……. регионална здравна инспекция

Писмо с Изх. №53-04-34; 27.01.2020 г.; КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7

Изх. №53-04-3427.01.2020 г. КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-34/15.01.2020 г., относно прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Осигурявате се като самоосигуряващо се лице във

минимален или максимален брой на предоставените номера, базирани на една или повече серии, както и задължително уведомяване органи на НАП .

Изх.№53-00-48231.08.2011г.чл. 113 от ЗДДСчл.79а ППЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е дилър и оторизиран сервизза ремонт на автомобили марка БМВ и Мини и извършва продажби в България на нови и употребявани автомобили. Автомобилите закупуватев България от „БМВ …..” ЕООДместно данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС. Всички нови автомобили имат гаранция от

ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 5,ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 5

520/25.02.2009г.ЗЗО – чл.40, ал.3, т.1 и т.5, ал.5 В запитването си описвате следната фактическа обстановка: В социален учебно -професионален център ”…………..” се настаняват лица над 18 годишна възраст с увреждания.Считано от 01.01.2008г. СУПЦ вече не е специализирана институция по смисъла на ППЗСП. Обучението, което провежда ЦУПЦ не се счита за средно образование.Въпросът, които отправяте е

прилагането на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Изх. № 24-33-316Дата: 15.05.2008 год.НСКСЧ, чл. 11, ал. 1относно: прилагането на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-316/ 25.06.2007г. във връзка с приложението на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина – дали е възможно да

Scroll to Top