Запитването при сега действащата нормативна уредба съобразно компетентността на НАП изразявам следното принципно станови

2_32/12.01.2018г.
КСО – чл.4, ал.1, т.1;
чл.7, ал. 12, т. 2;
чл.9, ал.3, т.2;
чл.9, ал.5;
НЕВДОВ – чл.1а, ал.2;
чл.4а;
Наредба № Н-8/2005 г. – чл.3, ал.1, т.1, буква „б“;
чл.2, ал.3.

Посочвате, че по силата на съдебно решение, служителка е възстановена в РЗОК XXX на заеманата от нея длъжност преди уволнение, което е признато за незаконно.
Във връзка с изложеното, и относно разпоредбата на чл.9, ал.3 от КСО, че осигурителя дължи осигурителни вноски, поставяте въпрос относно това какви суми и в кои клетки от декларация образец 1 следва да се попълни и подаде от осигурителя РЗОК за периода на незаконно уволнение.
С оглед изложеното в запитването при сега действащата нормативна уредба съобразно компетентността на НАП изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.9, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл.4, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал.1 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл.4а, ал.1 – от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски са в размерите за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Учителския пенсионен фонд (чл.9, ал.5 от КСО).
Осигурителните вноски за периодите по чл.9, ал.3 от КСО се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган (чл.7, ал. 12, т. 2 от КСО).
За времето на незаконното уволнение, което се зачита за осигурителен стаж съгласно чл.9, ал.3, т.2 от КСО, не се внасят здравноосигурителни вноски от осигурителя.
Начинът на определяне на осигурителния доход, върху който трябва да се внесат дължимите осигурителни вноски е регламентиран в чл.1а от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).
На основание чл.1а, ал.2 от НЕВДПОВ, възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски по чл.9, ал.3, т.1-3 не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен съгласно чл.6, ал.2, т.3 от КСО, а за лицата, за които няма определен минимален месечен осигурителен доход, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната за съответния период.
Минималния месечен осигурителен доход по чл.6, ал.2, т.3 от КСО по основните икономически дейности и квалификационни групи професии за календарната година, се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО).
Съгласно забележка 4 на Приложение № 1, към чл.8, т.1 (за 2015г.), респективно чл.9, т.1 (от 2016г.) от ЗБДОО, минималният осигурителен доход за съответните календарни години не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството (ДР на ЗСч).
По смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗСч „Бюджетни предприятия“ са всички лица, прилагащи бюджети, сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства съгласно Закона за публичните финанси, включително Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, както и всички други лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.
На основание чл.4а от НЕВДПОВ, за периодите по чл.9, ал.3, т.1 и 2 от КСО лицето представя пред осигурителя/работодателя декларация за месечния размер на осигурителния доход, върху който е било осигурявано, или декларира обстоятелството, че не е било осигурявано.
При възстановяване на работа на уволнен работник или служител, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, работодателят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП декларациите по чл.5, ал.4 от КСО за целия период, през който лицето не е работило – от уволнението до възстановяването му на работа. Информацията се подава по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8/2005 г.).
Съгласно чл.3, ал.1, т.1, буква „б“ от Наредба № Н-8/2005 г., декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл.7, ал.12, т. 2 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл.9, ал.3, т.2 от КСО. Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1 (чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8/2005 г.). Декларация образец № 6 не се подава от задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата (чл.2, ал.3 от Наредба № Н-8/2005 г.).
Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се подава за всеки един месец от периода на оставане без работа или от периода на осигуряване върху по-малък осигурителен доход като в т.12 “Вид осигурен” от декларацията се попълва код 18.

Оценете статията

Вашият коментар