Запитването при сега действащата нормативна уредба съобразно компетентността на НАП изразявам следното становище: По

. 2_58/25.01.2019
КСО – чл.4, ал.3, т.2;
чл.4, ал.4;
ДОПК – чл.8, ал.1, т.1;
чл.99, ал.1;
чл.102, ал.1 и 5;
ЗДДФЛ – чл.50, ал.1, т.1;
чл.51, ал.1;
чл.53, ал.1;
чл.54, ал.1;

НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.1;
Наредба № Н-8/29.12.2005г. – чл.3, ал.1, т.2, буква „а“;
чл.3, ал.3, т.2, буква „а“

Описвате, че сте жител на гр.Х. В момента живеете в гр.У. Регистрирали сте ЕТ със седалище и адрес на управление в гр.У. Ще упражнявате дейност на територията на същия град.
Във връзка с изложеното, поставяте следните въпроси:
1. Къде следва да внасяте задължителните осигурителни вноски – в ТД на НАП Х или У?
2. Къде следва да подавате Декларации образец № 1, 6 и декларация по чл.50 от ЗДДФЛ?
3. От коя ТД на НАП – Х или У следва да се снабдите с ПИК?
С оглед изложеното в запитването при сега действащата нормативна уредба съобразно компетентността на НАП изразявам следното становище:
По отношение на прилагането на нормите на осигурителното законодателство, следва да имате предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социална осигуряване (КСО), задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
По свой избор, лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4, могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Тези лица са самоосигуряващи се, по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО. Осигурителните им вноски са за тяхна сметка и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния (за 2018г. – 510 лв., а от 01.01.2019г. – 560 лв.) и максималния (за 2018г. – 2600 лв, а от 01.01.2019г. – 3000 лв.) месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация.
Осигурителните вноски за ДОО за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Разпоредбата на чл.2, ал.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), регламентира, че eдноличните търговци, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, внасят осигурителните вноски по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.
Редът и сроковете за подаване на декларации са регламентирани в Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно чл.3, ал.1, т.2, буква „а“ от Наредба № Н-8/29.12.2005г., декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна ТД на НАП от самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях.
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна ТД на НАП от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април (чл.3, ал.3, т.2, буква „а“ от Наредба № Н-8/29.12.2005г.).
По отношение прилагането на разпоредбите на данъчното законодателство и по-специално ЗДДФЛ, следва да имате предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността (чл.51, ал.1 от ЗДДФЛ).
Годишната данъчна декларация се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода (чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ).
Годишната данъчна декларация се подава в ТД на НАП по постоянния адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка (чл.54, , ал.1 от ЗДДФЛ) .
Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.1 т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), компетентна ТД на НАП относно производствата по него е териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица, включително едноличните търговци.
Декларациите и другите подлежащи на подаване документи или данни се подават в компетентната териториална дирекция, освен ако с нормативен акт е предвидено друго. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път (чл.99, ал.1 от ДОПК).
Подаването на декларации, документи или данни по електронен път се извършва от субекта или от негов представител с квалифициран електронен подпис или с издаден от НАП персонален идентификационен код – ПИК (чл.102, ал.1 от ДОПК).
Условията и редът за издаване и използване на ПИК, както и видовете декларации, документи или данни, които могат да се подават чрез използването му, се определят със заповед на изпълнителния директор на НАП (чл.102, ал.5 от ДОПК). Заповед № ЗЦУ-850/20.07.2015г. е публикува на интернет страницата на НАП.
Персоналният идентификационен код се издава въз основа на подадено заявление по образец (Приложение № 1) във всеки офис на НАП, независимо от регистрацията на лицето, или по пощата (точка II.A.4 от Заповедта № ЗЦУ-850/20.07.2015г.).
С оглед цитираните норми следва, че декларации (включително декларации образец № 1, 6 и декларация по чл.50 от ЗДДФЛ) се подават по постоянният Ви адрес, който е в гр.X. Подаването им може да се извърши и по електронен път с квалифициран електронен подпис или с ПИК, издаден от който и да е офис на НАП.

Оценете статията

Вашият коментар