fbpx

Запитването при сега действащата нормативна уредба съобразно компетентността на НАП изразявам следното становище: По

. 2_58/25.01.2019
КСО – чл.4, ал.3, т.2;
чл.4, ал.4;
ДОПК – чл.8, ал.1, т.1;
чл.99, ал.1;
чл.102, ал.1 и 5;
ЗДДФЛ – чл.50, ал.1, т.1;
чл.51, ал.1;
чл.53, ал.1;
чл.54, ал.1;

НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.1;
Наредба № Н-8/29.12.2005г. – чл.3, ал.1, т.2, буква „а“;
чл.3, ал.3, т.2, буква „а“

Описвате, че сте жител на гр.Х. В момента живеете в гр.У. Регистрирали сте ЕТ със седалище и адрес на управление в гр.У. Ще упражнявате дейност на територията на същия град.
Във връзка с изложеното, поставяте следните въпроси:
1. Къде следва да внасяте задължителните осигурителни вноски – в ТД на НАП Х или У?
2. Къде следва да подавате Декларации образец № 1, 6 и декларация по чл.50 от ЗДДФЛ?
3. От коя ТД на НАП – Х или У следва да се снабдите с ПИК?
С оглед изложеното в запитването при сега действащата нормативна уредба съобразно компетентността на НАП изразявам следното становище:
По отношение на прилагането на нормите на осигурителното законодателство, следва да имате предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социална осигуряване (КСО), задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
По свой избор, лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4, могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Тези лица са самоосигуряващи се, по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО. Осигурителните им вноски са за тяхна сметка и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния (за 2018г. – 510 лв., а от 01.01.2019г. – 560 лв.) и максималния (за 2018г. – 2600 лв, а от 01.01.2019г. – 3000 лв.) месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация.
Осигурителните вноски за ДОО за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Разпоредбата на чл.2, ал.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), регламентира, че eдноличните търговци, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, внасят осигурителните вноски по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.
Редът и сроковете за подаване на декларации са регламентирани в Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно чл.3, ал.1, т.2, буква „а“ от Наредба № Н-8/29.12.2005г., декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна ТД на НАП от самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях.
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна ТД на НАП от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април (чл.3, ал.3, т.2, буква „а“ от Наредба № Н-8/29.12.2005г.).
По отношение прилагането на разпоредбите на данъчното законодателство и по-специално ЗДДФЛ, следва да имате предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността (чл.51, ал.1 от ЗДДФЛ).
Годишната данъчна декларация се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода (чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ).
Годишната данъчна декларация се подава в ТД на НАП по постоянния адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка (чл.54, , ал.1 от ЗДДФЛ) .
Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.1 т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), компетентна ТД на НАП относно производствата по него е териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица, включително едноличните търговци.
Декларациите и другите подлежащи на подаване документи или данни се подават в компетентната териториална дирекция, освен ако с нормативен акт е предвидено друго. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път (чл.99, ал.1 от ДОПК).
Подаването на декларации, документи или данни по електронен път се извършва от субекта или от негов представител с квалифициран електронен подпис или с издаден от НАП персонален идентификационен код – ПИК (чл.102, ал.1 от ДОПК).
Условията и редът за издаване и използване на ПИК, както и видовете декларации, документи или данни, които могат да се подават чрез използването му, се определят със заповед на изпълнителния директор на НАП (чл.102, ал.5 от ДОПК). Заповед № ЗЦУ-850/20.07.2015г. е публикува на интернет страницата на НАП.
Персоналният идентификационен код се издава въз основа на подадено заявление по образец (Приложение № 1) във всеки офис на НАП, независимо от регистрацията на лицето, или по пощата (точка II.A.4 от Заповедта № ЗЦУ-850/20.07.2015г.).
С оглед цитираните норми следва, че декларации (включително декларации образец № 1, 6 и декларация по чл.50 от ЗДДФЛ) се подават по постоянният Ви адрес, който е в гр.X. Подаването им може да се извърши и по електронен път с квалифициран електронен подпис или с ПИК, издаден от който и да е офис на НАП.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-298/12.07.2012 г. ЗДДС, чл.12, ал.1 чл.44, т.2 чл.96, ал.1 и ал.2В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. са постъпили Ваши писмени запитвания, приети с вх. № 53-00-298/17.04.2012 г.и 53-00-298/25.06.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитванията е изложена следната фактическа обстановка:… е сдружение с нестопанска

данъчно третиране по ЗДДС на предварително плащане по доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността

Изх. № 24-30-115……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: данъчно третиране по ЗДДС на предварително плащане по доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на ОбщносттаУважаеми господин………..,По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-30-115/ 05.07.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:В запитването е посочено, че предстои сключване на договор за изработка на машини

приложението на чл.45, ал.5 от ЗДДС

2_277/08.05.2018г. ЗДДС; чл.45, ал.2ЗДДС; чл.45, ал.5, т.2ЗДДС; чл.128ППЗДДС; чл.83, ал.5 ОТНОСНО: приложението на чл.45, ал.5 от ЗДДС В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …………, в което е изложена следната фактическа обстановка: По изпълнително дело е насочено принудително изпълнение, чрез опис и публична продан на недвижим имот

право на обитаване върху жилище

.М-24-31-94Дата:21.11.2012 год. ЗМДТ, чл. 11, ал. 1; ЗМДТ, чл. 11, ал. 3 относно:право на обитаване върху жилище В отговор на поставения въпрос относно правната същност на правото на обитаване на жилищен имот и определянето му за целите на данъчното облагане по ЗМДТ, Ви уведомяваме: Вещните права върху чужда вещ са уредени в Закона върху собствеността

Становище на НАП с Изх. №53-04-105 от 28.02. 2017 г.

Изх. №53-04-10528.02. 2017 г. чл.10 от ЗКПОчл. 13 от ЗДДСчл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДСНаредба № Н- 9/2009 В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Е“ ЕАД е местно юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Основната дейност на дружеството е търговия с електрическа енергия и за осъществяването ? е издадена лицензия от Държавната комисия

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на продажба от физическо лице на недвижим имот

3_2743/24.11.2015 г.ЗДДС, чл. 3, ал. 1 и ал. 2;ЗДДС, чл. 45, ал. 5, т. 1Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на продажба от физическо лице на недвижим имотСпоред изложеното в запитването физическо лице, в качеството на ЕТ е регистрирано по ЗДДС от 2009 г. Като ЕТ извършва

определянето на мястото на изпълнение на доставка на услуга в зависимост от това дали получателят е данъчно незадължено или данъчно задължено лице, са регламентирани в разпоредбите на чл.21, ал.1 и 2

53-00-127/24.03.2010 г. ЗДДС, чл.21, ал.1 и 2чл.92, ал.3Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:Общите правила относно определянето на мястото на изпълнение на доставка на услуга в зависимост от това дали получателят е данъчно незадължено или данъчно задължено лице, са регламентирани в разпоредбите на чл.21, ал.1 и 2 от

издаване на удостоверения за данъчна оценка на жилища,

Изх. №08-П-20Дата:19.05.2016 год.ЗМДТ, чл. 10, ал. 1Относно: издаване на удостоверения за данъчна оценка на жилища, принадлежащи на ЖСК, която няма ЕИК В отговор на поставените въпроси относно деклариране и издаване на удостоверения за данъчна оценка на жилища, принадлежащи на ЖСК, които имат ЕФН,Ви уведомявам: ЖСК е юридическо лице /чл. 5 ЗЖСК/. Тя се образува за

Scroll to Top