заплащане на данък върху недвижимите имоти за поземлени имоти – държавна и общинска собственост, върху които са построени сгради на други лица, Ви уведомяваме:

Изх. № 06-00-29
Дата: 26.10.2010 год.
ЗМДТ, чл. 11, ал. 2
В отговор на въпроса относно заплащане на данък върху недвижимите имоти за поземлени имоти – държавна и общинска собственост, върху които са построени сгради на други лица, Ви уведомяваме:
По силата на чл. 11, ал. 1 ЗМДТ данъчнозадължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Чл. 11, ал. 2 ЗМДТ определя данъчнозадължените лица по отношение на поземлените имоти, държавна или общинска собственост, върху които са построени сгради, принадлежащи на други лица. Такива са собствениците на сградите.
Правилото на чл. 11, ал. 2 е изключително, в отклонение от общия принцип на облагане на собственика на имота, поради което следва да се тълкува ограничително. Задължението за заплащане на данък за тези имоти е лимитирано от регулативния обхват на чл. 10 ЗМДТ, според който на облагане подлежат поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места, поземлените имоти, разположени извън строителните граници, които според ПУП имат предназначението по чл. 8, ал. 1 ЗУТ и застроените земеделски и горски земи. „Поземлен имот“ според определението на § 5, т. 2 от ДР на ЗУТ е „ част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост. Правно ирелевантно обстоятелство е предназначението и начина на отреждане на конкретния имот. Той може да бъде и земеделска или горска земя, като в този случай на облагане подлежи застроената площ и прилежащия терен.
За целите на облагането с годишен данък върху недвижимите имоти данъчна декларация за облагане на поземления имот подава собственикът на сградата в качеството му на данъчнозадължено лице /чл. 3 ЗМДТ/. Когато данъчнозадълженото лице е физическо лице то подава декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ, а когато е юридическо лице – декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ за определяне на данъчната оценка на земята /от 01.01.10 г. – и на сградата/ декларация по чл. 17 ЗМДТ, в която се посочват сградата и земята.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар