заплащане на такси за технически

Изх. № 63-00-14
Дата: 26.05.2010 год.
ЗМДТ, чл. 106;
ЗМДТ, чл. 107.
В отговор на поставения въпрос относно заплащане на такси за технически
услуги по ЗМДТ от ИА „……………………….” Ви уведомяваме:
Таксите за технически услуги са уредени в раздел VI, глава трета от Закона
за местните данъци и такси. По-конкретно видовете услуги, за които се дължат
такси, са регламентирани в чл. 107 ЗМДТ. За технически услуги извън изброените
в чл. 107 ЗМДТ се дължат не такси, а цени на услуги, определени от общинските
съвети с наредбите по чл. 9 ЗМДТ.
Лицата, изброени в чл. 106 ЗМДТ – държавните и общинските органи, организа-циите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст, са освободени от заплащане на такси по чл. 107 ЗМДТ. Изпълнителните агенции са структури от администрацията на изпълнителната власт /чл. 36 от Закона за администрацията/ и държавни органи по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за устройството на държавния бюджет.
При противоречие между закон и подзаконов нормативен акт /каквито са
наредбите, приети на основание чл. 9 ЗМДТ/, законовите норми /чл. 106 ЗМДТ/
намират приоритетно прилагане в качеството им на по-висш по степен нормативен
акт.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

НАРЕДБА 4, чл.1

Изх. № …София ….ДО……………………………………Уважаеми господин ………………., Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 26-К-1/04.01.2006 г., , изразява следното становище: От 1999 г. обществените

ЗДДС, чл.173, aл. 1,ППЗДДС, чл.107

5_ 53-02-38ЗДДС – чл.173, ал.1ППЗДДС – чл.107В запитването си сочите, че «Х» ЕООД е акредитиран представител на«У» – регистриран за целите на ЗДДС по повод

Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, относно облагането на доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество, когато получател е чуждестранно лице.

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, относно облагането на доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество, когато получател е чуждестранно лице. По повод Ваше

aabed