НАРЕДБА Н-18, чл.4

Изх. № 63-00-18
Дата: 15.09.2009 год.
Наредба Н-18/2006 г., чл. 4
В писмо Ви, заведено в деловодството на ЦУ на НАП с вх. № 63-00-18 от 20.08.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Сдружение ………… България е юридическо лице с нестопанска цел, действащо в обществена полза. Дейността на ……………България досега се осъществява единствено на базата на дарения от физически и юридически лица. В момента договаряте с търговско дружество ……България на територията на 170 техни обекта да бъде проведена благотворителна кампания под надслов „Дари пари, подари усмивка“. За целта на кампанията ……….. България ще подготви специални дарителски талони, като всеки от тях ще се състои от два отрязъка със номер и серия на всеки от тях на стойност един лев. В рамките на кампанията клиентите на ………. България ще бъдат помолени да даряват средства в подкрепа на дейността на ………… България на касата на магазините при заплащане на покупките си. Срещу направените дарения касиерките ще връчват на дарителите единия отрязък на талоните за дарената сума.
Мнението на ……………. България и ……… България е, че дарената сума може да се отчита по останалите талони в кочана, без да се маркира в касовия апарат с покупките. Така дарените от клиентите на …….. България средства ще могат да се отделят от търговския оборот на магазините и да бъдат предоставени на …………. България с предавателен протокол.
Въпросът Ви е дали така описаната процедура е подходяща и законосъобразна за ежедневното отчитане на събраните средства от клиентите на търговските обекти на …… България, както и за предаването им от …… България на ………….. България.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Дарението е едностранен безвъзмезден договор, по силата на който дарителят отстъпва на дарено лице движима и недвижима вещ, парични средства, валута, ценни книжа и др.
Задължение за издаване на фискална касова бележка по силата на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съществува във всички случаи на извършване на продажби на стоки и услуги, освен в случаите когато плащането се извършва по банков път.
Разпоредбата на чл. 118 от ЗДДС не се отнася за случаите на събиране на дарения в подкрепа на дейността на …………….. България, тъй като тази дейност не може да бъде окачествена като продажба на стока или извършване на услуга по смисъла на ЗДДС.
Това означава, че събраните суми от дарения в подкрепа на дейността на ……………… България няма да се регистрират и отчитат чрез касовия апарат с покупките.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на вливане на дружество от страна извън Европейския съюз в българско дружество по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-116Дата:17.10.2017 год.ЗКПО, чл. 115, ал. 1;ЗКПО, чл. 117;ЗКПО, чл. 125;ЗКПО, чл. 135;ЗКПО, чл. 136.ОТНОСНО: данъчно третиране на вливане на дружество от страна извън

КСО, чл.6, aл. 3

2_95/12.01.2009 г.КСО – чл.6, ал.3 В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, субсидирано от Община ………. Въпросите, които

неустойкадължимаотдоставчикавъввръзкасдоговорно правоотношение с оглед Приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.)

Изх. № 99-00-133Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно:неустойкадължимаотдоставчикавъввръзкасдоговорно правоотношение с оглед приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.)Във връзка с поставения въпрос във

прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ

3_2735/29.08.2012 г.ЗДДСчл.118Наредба Н-18чл.3Наредба Н-18чл.2, ал.2Наредба Н-18чл.3, ал.5Относно: прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18от 13.12.2006 г. на МФСпоред изложеното в запитването, лицето е регистриран земеделски производител.

диференцирането на ставките на данъка за жилищните и нежилищни имоти на граждани и при поредността на притежаваните от едно лице жилищни имоти. Видът на имота – жилищен или нежилищен, както и другите

Изх. № 63-00-7Дата: 11.03.2008 год.В отговор на писмото Ви до НСОРБ, с което искате доработка на програмния продукт от страна НАП, администриращ данъка върху недвижимите

pizza