Заплащане на данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

ОТНОСНО: Заплащане на данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-223#3 от 26.09.2018 г. относно заплащане на данък върху превозните средства по реда на ЗМДТ.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: От 13.02.2018 г. въз основа на заповед за прилагане на принудителна административна мярка е прекратена регистрацията на лек автомобил за срок от шест месеца. След изтичане на този срок е направена нова регистрация.
Зададен е следният въпрос: Следва ли за периода, в който автомобила е бил с прекратена регистрация да се заплаща данък върху превозните средства по реда на ЗМДТ?
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразявам следното становище: Съгласно изречение първо на чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ, за превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В ал. 5 на чл. 58 от ЗМДТ е посочено за кои превозни средства с прекратена регистрация се дължи данък. Данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591. В ал. 10 на чл. 143 от ЗДвП попадат пътни превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането.
От приложената към запитването заповед за налагане на принудителна административна мярка става ясно, че регистрацията на моторното превозно средство е прекратена на основание чл. 171, т. 2а, б. „б“ от ЗДвП, т.е. не попадате в изключенията посочени в чл. 58, ал. 5 от ЗМДТ.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ за превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. Тъй като регистрацията на МПС е прекратена на 13.02.2018 г., за същото не дължите данък от м. март 2018 г. Данък върху превозните средства ще дължите от м. август 2018 г. на основание чл. 60, ал. 2 от ЗМДТ.

5/5

Вашият коментар