Заплащане на данък при придобиване на имущество – автомобил с прекратена регистрация, както и при износ на такъв автомобил по реда на Закона за местни данъци и такси

Относно: Заплащане на данък при придобиване на имущество – автомобил с прекратена регистрация, както и при износ на такъв автомобил по реда на Закона за местни данъци и такси

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-102 от 14.04.2020 г., относно заплащане на данък при придобиване на имущество – автомобил с прекратена регистрация, както и при износ на такъв автомобил по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/.
Поставени са следните въпроси:
1. Дружеството, като купувач на автомобил с прекратена регистрация, дължи ли местен данък за придобитото МПС?
2. Освободени ли са от местен данък за придобиване нерегистрираните автомобили, които веднъж са били регистрирани в страната и след това им е прекратена регистрацията?
3. Дължи ли се местен данък за износ на автомобил с прекратена регистрация по чл. 18 от Наредба № I-45 за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, който ще се съхранява в частен имот?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По силата на чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ, обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Данъчнозадължено лице е получателят на имуществото, освен ако е уговорено друго. В чл. 44, ал. 4 от закона е предвидено едно изключение от това правило, а именно не подлежат на облагане с данък моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.
Тъй като закупените от Вас автомобили са били регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, независимо, че към датата на покупката са с прекратена регистрация, същите не попадат в обхвата на чл. 44, ал. 4 от ЗМДТ и за тях се дължи данък при придобиване на имущество.
Данъчно задължено лице по смисъла на чл. 45, ал. 1 от ЗМДТ е приобретателя на имуществото /Вие/, освен ако е уговорено друго.
В случаите, в които получателят е в чужбина, данъчнозадължено лице е прехвърлителят /чл. 45, ал. 2 ЗМДТ/. Тази разпоредба е приложима когато е налице прехвърлителна сделка с тези автомобили.

5/5

Вашият коментар