ЗДДФЛ, т. 5, параграф 1,ЗДДФЛ, т. 6, параграф 1

Изх. №М-26-М-92
Дата:26.04.2013 год.
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 5;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 6.
Във връзка с Ваше писмо, заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № М-26-М-92 от 26.03.2013 г., Ви уведомявам следното:
Във Вашето запитване сте посочили, че капиталът на „…………..” ЕООД, е в размер на 500 лв., но имате намерение да го намалите на 2 лв. В тази връзка поставяте въпроса дали Вие като физическо лице ще дължите данъци по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху получената в резултат на намалението сума.
Предвид така поставеният въпрос следва да имате предвид, че връщането на внесената дялова вноска, поради намаляване на капитала на дружеството при положение, че преди това не са извършвани увеличения на същия за сметка на неразпределени печалби, няма характеристиките на „дивидент” и „ликвидационен дял” по смисъла на § 1, т. 5 и 6 от ДР на ЗДДФЛ и не подлежи на облагане по реда на ЗДДФЛ.

/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »