ЗДДФЛ, чл.11, aл. 1, т. 1,ЗДДФЛ, чл.11, aл. 1, т. 2,ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДФЛ, чл.50, aл. 1, т. 1

2_947/17.05.2010г.
ЗДДФЛ чл.11, ал.1, т.1
ЗДДФЛ чл.11, ал.1, т.2
ЗДДФЛ чл.29, т.1
ЗДДФЛ чл.50, ал.1, т.1
Във Ваше писмено запитване вх.№………….. по регистъра на Офис ….., ТД на НАП – ……….., препратено с изх.№………….. и заведено в Дирекция „ОУИ” гр…. с вх.№…………….. са поставени въпроси във връзка с дейността на физическото лице като регистриран земеделски производител, отглеждащ трайни насаждения. Земеделският производител е кандидатствал за финансиране на дейността по Мярка 112 по Програма за развитие на селските райони /ПРСП/ и през 2009г. Същият има сключен договор с Разплащателната агенция, на основание на който през м.01.2010г. е получил първият транш от одобрената сума за финансиране.
Въпросът е: Как ще се облага получената сума според ЗДДФЛ, тъй като по информация от лицето част от сумата е предназначена за издръжка през 5-годишния период на договора, а с друга част следва да закупи земя и земеделска техника?
При така представената информация, изразяваме следното принципно становище:
В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
По смисъла на чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от с.з. доходът /в случая полученият първи транш от субсидията/, се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.
Съгласно чл.16, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
Тъй като субсидията е получена за дейността по производство на непреработени продукти от селското стопанство, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл.29, т.1 от ЗДДФЛ. Считано от 01.01.2010г. облагаемият доход на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с 60 на сто за доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.
По смисъла на §1, т.21 от ДР на ЗДДФЛ „непреработен продукт от селско стопанство” е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Доходите, реализирани от стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ подлежат на авансово облагане по реда на чл.43, ал.1 във връзка с чл.67-68 от закона, а годишната данъчна основа за облагаемия доход по чл.29 от ЗДДФЛ, придобит през данъчната година, се определя съгласно чл.30 от с.з. За данъчната 2010г. физическото лице следва да декларира облагаемия доход по чл.29, т.1 от ЗДДФЛпо реда на чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2011г.

Оценете статията

Вашият коментар