ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДС, чл.26, aл. 3, т. 2

2_946/17.05.2010
ЗДДФЛ – чл.29, т.1
ЗДДС – чл.26, ал.3, т.2
Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр. …. с вх…………./…………….2010г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Вие сте регистриран земеделски производител, отглеждащ едър рогат добитък във ферма, първа категория. Регистриран сте по ЗДДС, водите счетоводство.
Основните Ви приходи са от продажба на сурово краве мляко.
Поставяте въпроси, свързани с данъчното третиране на следните видове субсидии, плащания и финансирания:
1.Получена субсидия по програма от Европейския съюз /ЕС/ през 2010 година за килограм продадено краве мляко през 2009г;
2. Европомощ de minimis;
3. Национални доплащания за брой отглеждани говеда във ферма;
4. Плащане на помощ за икономически уязвими ферми – за брой крави;
5. За единица обработвана площ за изхранване на животните във фермата:
?СЕПП схема за единно плащане на площ;
?НДП – национални доплащания на площ.
6. Финансиране по мярка „Агроекологични плащания” – 82% от средствата по линия на ЕС и 18% от бюджета република България, свързана с обработка на земята, предназначена за изхранване на животните във фермата.
Във връзка с горната фактическа обстановка питате:
1.Кои от изброените финансирания и помощи попадат се третират като облагаеми доходи по см. на ЗДДФЛ.
2. Как се третираттези плащания от гледна точка на ЗДДС.
Предвид действащата нормативна уредба и описаната от Вас фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище по поставените въпроси:
По ЗДДФЛ:
Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ не регламентира получените субсидии, финансирания и помощи като доход на физическите лица, спрямо който да се прилага специално данъчно третиране. Поради това, този род плащания се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите по смисъла на закона.
На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през течение на годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Цитираните от Вас суми са субсидии, финансирания и помощи и са обвързани с дейността Ви по производство на непреработени продукти от селското стопанство.
Съгласно чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ /в редакцията до 31.12.2009г./ не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.
С §1,т.3 на ЗИД на ЗДДФЛ/ДВ бр.95/2009г./, считано от 01.01.2010 година, ал.3 на чл.13 от ЗДДФЛ е отменена.
На основание чл.16, ал.1 от закона, облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
След 01.01.2010г, този вид плащания се разглеждат от закона като облагаем доход от друга стопанска дейност по реда на чл.29, т.1 от ЗДДФЛ.
Съгласно нормата на чл.29, т.1 от закона, физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство ще формират облагаем доход като разлика между придобит доход от дейността и 60 на сто нормативни разходи.
Съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане.
Важно е да се има предвид също и разпоредбата на ал.3 от същия чл.11 на ЗДДФЛ, която гласи, че доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от третото лице.
Лицата, придобили доход от стопанска дейност по реда на чл.29 от ЗДДФЛ, дължат авансов данък, определен по реда на чл.43, ал.1 от с.з.
Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, за доходите, придобити след 01.01.2010г. местните физически лица подават годишна данъчна декларация, а съгласно чл.53,ал.1 срока за деклариране е 30 април 2011г.
Сроковете и мястото за внасяне на авансовия и годишния данъкса регламентирани съответно в чл.чл.67 и 68 от ЗДДФЛ.
По ЗДДС:
Предвид факта, че към запитването не са приложени договорите за получени субсидии, финансирания, помощи и доплащания, по поставените въпроси, във връзка с тези плащания изразяваме принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличавасвсички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
С ДВ, бр. 113 от 2007 г. е изменен текста на § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. От 01.01.2008 г. “Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. С посоченото изменение е стеснен обхвата на финансиранията и субсидиите, които попадат в хипотезата на §1, т.15 от ДР на ЗДДС – само тези плащания, които са пряко обвързани с цената на предоставяните стоки или услуги.
По смисъла на същото определение не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, тези субсидии и финансирания, предназначени единствено за:
а/ покриване на загуби;
б/ финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В разпоредбата на чл.81, ал.1, т.6 от ППЗДДС е посочено, че при усвояване на финансирания (субсидии) по чл.16, регистрираните лица за всяка отделна доставка издават задължително протокол по чл.117, ал.2 от закона.
Предвид гореизложеното, в случай, че получаваните от Вас суми, не са обвързани с цената на предоставяните стоки или услуги на трети лица,а са предназначени единствено за покриване на разходитеВи като земеделски производител, на загуби, или за придобиване или ликвидация на активи, същите не попадат в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Относно такива плащания, ЗДДС не изисква с техния размер да се увеличава данъчната основа, респ. да се издава данъчен документ по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС, както и не следва полученото финансиране /субсидия/ да се отразява в дневника за продажби.
Същите следва да бъдат документирани с първичен счетоводен документ по чл.7 от Закона за счетоводството.

Оценете статията

Вашият коментар