ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 1

Изх. № 24-34-11
Дата:24.11.2011 г.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 1
ОТНОСНО: Прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
По повод Ваше писмено запитване до Дирекция „ОУИ” – гр. …, препратено по компетентност и постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-11 от 10.01.2011 г., Ви уведомявам за следното:
Според фактите, описани в запитването Ви, през 2011 г. имате намерение да продадете собствен УПИ /урегулиран поземлен имот/, който е образуван след окрупняването на четири по-малки земеделски имота, закупени по различно време, както следва:
-нива с площ от 1 400 кв.м – закупена с нотариален акт на 23.06.2004 г.;
-нива с площ от 1 700 кв.м – закупена с нотариален акт на 29.09.2005 г.;
-нива с площ от 4 900 кв.м – закупена с нотариален акт на 18.10.2005 г.;
-нива с площ от 6 502 кв.м – закупена с нотариален акт на 20.01.2006 г.
Посочили сте също, че заповедта на общината за промяна на предназначението на окрупнения вече имот е с дата 14.10.2006 г.
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, поставяте въпросът дали доходът, придобит от продажбата на въпросният УПИ ще бъде облагаем доход или следва да бъде освободен от облагане с данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Предвид описаните в писмото Ви факти, по поставения въпрос изразявам следното становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Доходите от прехвърляне на права или имущество са обособени като отделен вид доход в разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ. На основание чл. 13, ал. 1, букви „а” и „б” от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
?един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
?до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
В конкретния случай имотът не попада в обхвата на дефиницията за „недвижим жилищен имот” дадена в § 1, т. 51 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ за целите на чл. 13, ал. 1, буква „а” от закона. Според посочената разпоредба, недвижим жилищен имот е недвижим имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди. Следователно, доходите от продажбата на въпросният УПИ не отговарят на условията по чл. 13, ал. 1, буква „а” от ЗДДФЛ и не могат да бъдат освободени от облагане на това основание.
Предвид цитираната по-горе разпоредба на чл. 13, ал. 1, буква „б” от ЗДДФЛ не са облагаеми и доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на до два недвижими имота, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години. Иначе казано, прилагането на цитираната данъчна норма с оглед третирането на доходите като необлагаеми е обвързано от една страна с броя на имотите обект на продажба/замяна, а от друга с времето през което те са били собственост на физическото лице (продавачът).
В конкретния случай обект на продажба е урегулиран поземлен имот (УПИ) образуван след окрупняването на четири по-малки имота, които са закупени на различни дати. Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), поземлените имоти се урегулират с:
?улични регулационни линии, които определят границата с прилежащата улица (лице на имота);
?вътрешни регулационни линии, които определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота), при условията на чл. 16 или 17 от ЗУТ.
Урегулираните поземлени имоти имат задължително лице (изход) към улица, към път или по изключение към алея в парк (чл. 14, ал. 4 от ЗУТ). Съгласно чл. 14, ал. 5 от ЗУТ, в урегулираните с подробен устройствен план поземлени имоти регулационните линии по чл. 14, ал. 3 от същия закон стават граници на имотите. Предвид специалните дефиниции, дадени в § 1, т. 2 и 11 от допълнителните разпоредби на ЗУТ:
?“Урегулиран поземлен имот“ или “урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство;
?“Поземлен имот“ е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
В конкретния случай може да се каже, че от четири поземлени имота е образуван един нов урегулиран поземлен имот (УПИ) и този нов имот именно е обект на прехвърлителната сделка. Иначе казано, в случая ще бъде извършена продажба на един имот – УПИ с площ 14502 кв. м. и с конкретно определени граници, съгласно подробния устройствен план на общината, в която се намира. Във връзка с установяването на срока за който продаваният имот е бил Ваша собственост е необходимо да се изследват датите, на които са закупени окрупнените имоти. В случай, че продажбата на въпросния УПИ е осъществена през м. февруари 2011 г., както е посочено в писмото Ви, между датите на придобиване на четирите имота, включени в състава му и датата на продажбата ще са изтекли пет години. Предвид на това, доходите от продажбата попадат в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗДДФЛ, поради което същите представляват необлагаем доход по смисъла на цитирания данъчен закон.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Становище на НАП с Изх. №20-00-23 от 22.02. 2017 г.

Изх. №20-00-2322.02. 2017 г. чл. 31, т. 7 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:През месец ноември 2016 г. дружеството закупува въздухоплавателно средство

ЗДДС, чл.25, aл. 4,ЗДДС, чл.25, aл. 6,ЗДДС, чл.86

Изх. № 249-34-204Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Във връзка с вашето писмо на основание чл. 10, ат. 1. т. Ю от Закона за националната агенция за

МСС2 – Материални запаси

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009ЦЕЛ1. Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране на материалните запаси. Основен проблем при

данъчно третиране на социални разходи, предоставени на персонала под формата на ваучери за храна, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

2_303/19.03.2015г.Относно: данъчно третиране на социални разходи, предоставени на персонала под формата на ваучери за храна, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. В

Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на апартамент от юридическо лице с нестопанска цел 42

Изх. № 24-39-170#1Дата: 28.04.2020 год. ЗКПО, чл. 1, т. 2 ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на