ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 26

2_1370/02.12.2015
ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.26
Отправили степисмено запитванедоДирекция ОДОП- свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте описали следната фактическа обстановка:
С брат Висте съсобственици на новопостроен апартамент, получен като обезщетение, вследствие на отчуждаване на недвижим имот за строеж на жилищен блок №.. на бул.”О”, гр…… Посочвате, че апартамента сте получили чрез Заповед №/…07.2006 г. на Кмета на община … и приемно предавателен протокол от ….09.2014 г. след приключване на строителството. Прилагате копия от посочената заповед и приемно предавателния протокол.
Предвид намеренията Ви да продадете имота, за който не са изтекли три години от придобиването му поставяте въпроса:Дължите ли данък и какъв?
От съдържанието на приложените документи се установява, че със Заповед № …/….01.1987 г. по чл.98 от ЗТСУ /отм./ е отчужден недвижим имот находящ се на ул.”А”№.. и родителите Ви са обезщетени с двустайно жилище, като същото на основание чл.100 от ЗТСУ/отм./ със Заповед №…/…..09.1988 г. е конкретно определено. От справка в ЕСГРАОН се установява, че горните лица са ваши родители, които са починали през 2000 г. и 2005 г..
Поради промяна в проекта на жилищния блок, за който е отчужден недвижимия имот и на основание чл.257, ал.1 от ППЗТСУ, е проведен нов избор на жилище в жилищен блок №… на бул.”О” и на основание, удостоверение за наследници №……/2005 г., §9, ал.1 от ПР на ЗУТ, чл.100 от ЗТСУ/отм/ е отменена Заповед №…../1988 г. и на Вас и брат Ви е определено като обезщетение в същия блок друго жилище. На …09.2014 г. с приемно предавателен протокол е предадена собствеността върху недвижимия имот.
При така установената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Видно от описаните документи по силата на наследственото правоприемствосте встъпили в правата на родителите сипо отчуждителното производство. Предвид, че част от наследството представлява съвкупност от имуществените права и задължения на наследодателя, то наследявайки Вашите родители получавате правото да получите предвиденото в закона обезщетение. С оглед горното придобитото имущество може да се счете за получено по наследство. Обстоятелството, че Вие сте страна по третата заповед за нов избор на жилище, не може да доведе до промяна на характера на имуществото, т.к. родителите Ви са били страна по Заповед №…/…..01.1987 г., с която е отчужден недвижимия им имот.
На основание чл.13, ал.1, т.26. от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/, доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт, са необлагаеми.
Определение на понятието „имущество” не се съдържа в ЗДДФЛ, но доколкото се касае за имущество, получено по наследство, се ползва определението, посочено вЗакона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съгласно чл.30, ал.1 от ЗМДТ, наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството.
Предвид изложеното доходите, които ще получите от продажбатата на имота ще бъдат необлагаеми и като такива не подлежат на деклариране.

Оценете статията

Вашият коментар