НАРЕДБА Н-18, чл.3

2_1352/21.09.2011
Наредба №Н-18, чл.3
Отправили сте писмено запитване до Дирекция ОУИ-………., входирано под №………2011 г.,във връзка с приложението на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/ посл.изм. ДВ, бр.46 от 24.06.2011г./ и Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/.
В запитването посочвате, че дружеството закупува актив ”бойлер” от доставчик ”…..”ЕООД, чрез поръчка по телефон, след избор на артикула от техен уебсайт. Доставчикът е определил начинът на изпращане иплащане чрез наложен платеж по куриер. Платили сте в брой на куриера ……. и Ви е предоставена товарителница № ………., в която вашите данни не присъстват. Сумата заплатена от Вас куриерът ги е превел по банков път на фирмата доставчик.„…..”ЕООД Ви е издало фактура на стойност …. лева с ДДС, към която нямафискален касов бон, а е отбелязано плащане по банков път.Куриерът отказва да Ви издаде друг документ за платената сумаили да предостави вносната бележка, с която са платени парите на доставчика, а доставчикафискална касова бележка с аргумента, че парите са преведени по банков път.
Във връзка с изложената фактическа обстановка, поставяте въпроса: Фактурата и товарителницата достатъчни ли са за доказване на покупката на актива и плащането от „………”ЕООД пред НАП?
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят с длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
С оглед разпоредбата начл. 3, ал.1 (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) на Наредба Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла наЗакона за пощенските услуги/ЗПУ/.
Предвиденото освобождаване е за получателите по смисъла на т.15 от §1-ри от ДР на ЗПУ напощенските парични преводи, чрез които се заплаща стойността на продадените от тях стоки или услуги. „Пощенски парични преводи на хартиен носител” съгласно т.9 от §1-ри от ДР на ЗПУ са пощенски услуги за изпращане чрез пощенските служби на пощенски оператор, лицензиран за извършване на услуги по чл.39, т.3 от закона на суми от подателя до получателя.
Съгласно т.11 от §1- ви от ДР на Закона за платежните услуги и платежните системи „наличен паричен превод” е платежна услуга, при която средствата се предоставят от платеца, без да са открити платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел прехвърляне на съответната сума на получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, и/или когато тези средства се получават от името на получателя и са на негово разположение.
Видно от запитването Ви и от приложеното копие на товарителница, плащането на стоката е чрез наложен платеж, а не чрез пощенски паричен превод или наличен паричен превод. По смисъла на §1-ви, т.12 от Закона за пощенските услуги/ЗПУ/ “наложен платеж“ е пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.
Според изложената фактическа обстановка извършваната от „…………”ЕООД дейност е съотносима с дадената в § 1, т. 1 от ДР на Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006г.дефиниция за “разносна търговия“, състояща се в продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка, при която доставката се извършва от нает от доставчика персонал.
По реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-18 /2006 г. при разносна търговия, фискалната бележка се издава от фирмата при окомплектовката на заявката и се предава на купувача при заплащането на цената на стоките. Издаваните фактури следва да са придружени с фискален касов бон.
Предвид гореизложеното като доставчик на стоките „……”ЕООД е задължен да издаде фискална касова бележка и да я предаде на разносвача, който от своя страна следва да я предаде на купувача при получаване на плащането.

Оценете статията

Вашият коментар