ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 3,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 2, буква в,ЗДДФЛ, чл.50, aл. 1, т. 1,ЗДДФЛ, чл.52, т. 2,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 3,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 4

2_746/13.04.2010г.
ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.3
ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.2, буква „в”
ЗДДФЛ чл.50, ал.1, т.1
ЗДДФЛ чл.52, т.2
ЗДДФЛ чл.33, ал.3 и ал.4
Във Ваше писмено запитване, заведено в Дирекция „ОУИ” ……………. с вх.№……………. е описана следната фактическа обстановка:
Физическото лице притежава акции на „…..банк”АД – гр…. На 25.08.2009г. сключва договор за брокерски регистрационни услуги с инвестиционен посредник, като продава акциите си с посредничеството на същия.
Поставени са следните въпроси:
Доходът от продажбата на акциите необлагаем ли е по смисъла на чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ и ако същият е необлагаем, следва ли лицето да подава годишна данъчна декларация?
Предвид нормативната уредба, действаща за 2009г. изразяваме следното принципно становище:
На основание чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛне са облагаеми с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т.11 от допълнителните разпоредби. Според определението, дадено в §1, т.11 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ в “Разпореждане с финансови инструменти“ за целите на чл.13, ал.1, т.3 се включват сделките:
а/ с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл.73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б/ сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в/ сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл.73, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/«регулиран пазар» е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му. Чл.73, ал.2 от същия закон гласи, че регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на Дял ІІІ от Директива 2004/39/ЕО. Изпълнявайки чл.47 от същата директива всяка държава членка поддържа актуализиран списък на регулираните пазари, на които е издала разрешително, който се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.В списъка България е посочила за регулиран пазар „Българска фондова борса – София”АД, като на регулирания пазар може да се организира официален и/или неофициален пазар на ценни книжа /чл.90, ал.1 от ЗПФИ/.
Следователно при изпълнение на горните правни норми полученият доход от продажбата не е облагаем с данък, а на основание чл.52, т.2 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лица, които са получили само необлагаеми доходи.
Доколкото е видно от приложените към запитването копия от документи, физическото лице като клиент на инвестиционния посредник е подало нареждане за извършване на сделки с финансови инструменти. Нареждането съдържа информацията, регламентирана в чл.34, ал.1, т.1-11 от Наредба №38/25.07.2007г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. В съответствие с т.7 от същата норма е посочено мястото на изпълнение. Според определението на §1, т.6 от ДР на Наредба №38/25.07.2007г. „място на изпълнение” означава: „регулиран пазар, многостранна система за търговия, систематичен участник или маркет мейкър или друг доставчик на ликвидност или лице, което изпълнява сходни на изброените функции в трета държава. В случая клиентът е определил място на изпълнение на сделката „извън регулиран пазар”. Следователно, за да се определи вида на дохода от продажба на акции е необходимо да се установи дали сделката е извършена на регулиран пазар или е реализирана на друго място.
Тъй като в запитването липсва информация за начина на придобиване на акциите, следва да се има предвид и разпоредбата на чл.13, ал.1, т.26 от ЗДДФЛ, според която не са облагаеми доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет. В този случай също се прилага чл.52, т.2 от ЗДДФЛ.
Видно от гореизложеното, когато получените доходи от продажба на акции не отговарят на критериите за необлагане по реда на чл.13, ал.1, т.3 или т.26 от ЗДДФЛ, същите се класифицират като облагаеми доходи на основание изключението, посочено в чл.13, ал.1, т.2, буква „в” от с.з.
Облагаемият доход от продажба на акции се определя при спазване на правилата, регламентирани в чл.33, ал.3 и ал.4 от ЗДДФЛ, както следва: облагаемият доход от продажба на акции е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка; реализираната печалба/загуба за всяка конкретна сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив; цената на придобиване се определя според ал.6 на чл.33 от с.з. Годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на имущество е облагаемият доход по чл.33, придобит през данъчната година/чл.34 от ЗДДФЛ/ и е част от общата годишна данъчна основа.
Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Данъкът е в размер на 10%. Декларацията за 2009г. се подава в срок до 30 април 2010г. и данъкът се внася в същия срок. ‘

Оценете статията

Вашият коментар