ЗДДФЛ, чл.12, aл. 1

2_738-1/26.04.2010
ЗДДФЛ, 12, ал.1
ЗИНП, чл.15а
Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ” свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /.
Според фактите от запитванетосте през 2009 г. сте придобили доходи изплатени Ви като член на Районната избирателна комисия в гр..
Поставяте въпроса следва ли тези доходи да бъдат декларирани, съответно трябва ли да бъдат облажени с ДОД?
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ не са предвидени специални норми, които да уреждат данъчното облагане на възнагражденията получени по повод на участие в дейността на Районна избирателна комисия.
По силата на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На основание разпоредбата на чл.15а от Закона за избиране на народни представители възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.
Лицата, които са придобили само необлагаеми доходи не са задължени да подават годишна данъчна декларация/чл.52, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ/, съответно нямат задължение да го посочват в годишната декларация при наличие на друг облагаем доход подлежащ на деклариране

Оценете статията

Вашият коментар