ЗДДФЛ, чл.13, aл. 2, т. 2

2_3276/24.08.2007г.
ЗДДФЛ – чл.13, ал.2, т.2
В запитването си описвате, че сте собственик на недвижими имоти, придобити от Вас през 2006г., които възнамерявате да апортирате в търговско дружество.
Въпросите, които поставяте в запитването си са това облагаем доход ли е за Вас и възниква ли задължение за деклариране в годишната данъчна декларация?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
По силата на чл.13, ал.2, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ получените дялове за направени непарични вноски в търговско дружество не се смятат за доход.
Тъй като по смисъла на ЗДДФЛ при получаване на дялове за направени непарични вноски в търговско дружество не е налице доход, в закона не е установено изискване стойността на получените дялове да се декларира в годишната данъчна декларация.
Във връзка с поставените от Вас въпроси следва да се уточни, че съгласно сега действащият ЗДДФЛ, при продажба или замяна на дялове облагаемият доход се определя по реда на чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ и подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация. Когато облагаемият доход е придобит от замяна на дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества, същият подлежи на облагане с окончателен данък по реда на чл.38, ал.5 и свързаните с нея разпоредби на ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар