ЗДДФЛ, чл.18

341-1/08.03.2012
ЗДДФЛ, чл.18
Отправили сте писмено запитване до Дирекция …. свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Във връзка с авансовото и годишно облагане през 2012 г. с данък по ЗДДФЛ на облагаемите доходи оттрудови правоотношения на 5 ваши служители, на които са издадениЕР на ТЕЛК, с които е установена намалена работоспособност над 50 % поставяте въпроса: Следва ли лицата да се явяват на преосвидетелстване, предвид обстоятелството, че срокът на инвалидността им е изтекъл или по отношение на тях е приложим §10а, ал.3 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ?
С оглед на изложенатафактическа обстановка изразяваме следнотостановище съобразно действащата нормативна уредба:
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл.23, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.
Вчл.18, ал.1 от ЗДДФЛ (обн. ДВ бр. 95 от 24 Ноември 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 16 от 26 февруари 2010 г.)е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
При авансовото облагане на получените доходи от трудови правоотношения месечната данъчна основа по чл.42, ал.2 на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лева, включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
За да ползва данъчното облекчение лицето следва да разполага с валидно решение на ТЕЛК/ НЕЛК/ДЕЛК
За да е валидно експертноторешение следва да обхваща част от годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си, т.е. решението е влязло в сила и не е изтекъл срока на определената с него инвалидност, да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност, нормативен акт да му предава такова действие по отношение на всички институции и лица или норма от данъчен закон да му делегира такова действие за целите на облагането.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародван в ДВ бр.99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., в §10а от преходните и заключителни разпоредби е създадена нова ал.3,по силата на която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Предвид изложеното, ако лицата са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО преди издаването или по време на действието на приложените експертни решения, то същите имат право да ползват данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност по чл.18 от ЗДДФЛ.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »