ЗДДФЛ, чл.18, aл. 1

2_265/28.01.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 18, ал. 1
По повод отказ да Ви бъде признато данъчно облекчение по чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/ за 2008г. в писмото сиотправяте искане за законодателнипромени по отношение прилагане облекчениетоза лица с намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто, които са пенсионери при изпълнени условия за възраст и осигурителен стаж, но не са навършили 65 годишна възраст.
Следва да имате предвид, че Националнатаагенция за приходи есъздадена в изпълнение на Закона за националнатаагенция за приходи. Функциите и правомощията й са регламентирани в чл. 3 от този закон. Искането Ви за законодателни промени е извън компетентността на приходната администрация.
Приизпълнение на възложенитей задължения и упражняване на правомощиятаси спазвайки изискванията на Данъчно осигурителния процесуален кодекс приходната администрацияизвършва дейности по установяване, обезпечаване и събиране на данъчни и осигурителни задължения, като обективно, точно и добросъвестно следва да прилага действащотозаконодателство.Ползването наданъчни облекчения е регламентирано в данъчните закони, разпоредбите насъщитекато част от финансово – правното регулиране на обществените отношениясе тълкуват иприлагат стриктно.
Съгласно чл.18, ал. 1 от ЗДДФЛ /приложим за данъчната 2008г./ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 залица с50и с над50на сто намалена работоспособност, определена с влязло всила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв. включително за годината на настъпване на неработоспособносттаи за годината наизтичане срока на валидност на решението.Данъчно облекчение по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛможе да се ползва само при условие че основанието му за ползване едокументално обосновано.За целтаза съответнатаданъчна година, в случая – 2008г. следва даразполагатесвалидно решение издаденопо реда и условиятана Наредбата за медицинска експертиза наработоспособността,приета на основание чл. 101, ал. 5 от Закона за здравето, обн. ДВ бр. 47/2005г. изм. ДВ бр. 89, 96/ 2005г. посл. изм. ДВ бр. 23/2007г.
Според § 2 от ПЗР на същата наредба, постановените до 31 декември 2004г. експертни решение на ТЕЛК / НЕЛК, в които определеният срок на инвалидност не еизтекъл до тази дата, след 1 януари 2005г. се считат с определен пожизнен срок на инвалидност при навършена 65 годишна възраст на лицата.
Съгласно§49 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ ДВ. бр. 113/2007 г. предвидените вЗДДФЛоблекчения за трайна намаленаработоспособност се ползватпожизнено, когатосрокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекълкъм 31.12.2004г.и лицето е навършило 65-годишна възраст предитазидата или в срока на експертното решение.
Във Вашиятслучай, при липса на валидно решение със срок включващ данъчната 2008г., разпоредбите на§ 2 от ПЗР на Наредбата за медицинска експертиза наработоспособността, съответно§ 49 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ, са неприложими, тъй като не сте навършили 65годишна възраст, независимо от обстоятелството изтекъл ли срока на решението Ви към 31.12.2004г.иче получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Оценете статията

Вашият коментар