ЗДДФЛ, чл.18, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.42, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.42, aл. 3

2_408/11.02.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 18, ал. 2 и чл. 42, ал.2 и ал. 3
Отправили степисмено запитване,свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ /.
Според фактите от запитването стелице снамалена работоспособност. Към запитването степриложили експертното решение на ТЕЛКсъс срок на намалената работоспособност – 50 на сто от02.10.2008г. до01.10.2011г. Работодателят Ви не е приложилданъчното облекчение по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ при начисляване заплатата Ви за м. септември, която Ви се изплаща през м. октомври.
Поставяте въпроса: Законосъобразни ли са действията на работодателя, определяйки Ви данък общ доходза м. септември, тъй като месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от законаза м. Септември не превишава 660 лв.?
При така изложената фактическа обстановка съобразноотносимата нормативна уредба – Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ / приложим за данъчната 2008г.изразявам следното становище:
Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа по чл. 42, ал. 2 отЗДДФЛ, която се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване .
По силата начл. 42, ал. 3 отзакона,определената по реда на ал. 2 месечна данъчна основа може да бъде намаленасъс:
1. данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2;
2. данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
Съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2от с.з.за доходи от трудови правоотношения налица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност се намалява със 660 лв. вкл. в месеца на настъпване на неработоспособността и месеца на изтичане на срока на валидност нарешението.
В случаите, когатоза съответното физическо лице са налице условията да бъдатприложени посочените данъчни облекченияавансовият данък се определяс данъчна ставка 10 на сто върху месечната данъчна основа по ал. 3. / чл. 42, ал.4 /Предвид нормата на ал. 5 от с.чл., така определения авансов данък се удържа от работодателя приокончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
Видно от гореизложенотоопределянето на месечнияавансов данък е обвързан с начисляването на облагаемия доход за месеца, през който е положен труда. Удържането на този данъксе извършва в месеца на получаване на начисленият доход.
В конкретно описаният случайданъчното облекчение по чл. 18, ал. 2 може да се приложис начален момент при облагане на трудовото Вивъзнаграждение за положения през м. октомври 2008г. труд. Следователно работодателятзаконосъобразно Ви е определил данък за м. септември 2008г. Следва да имате предвид, че при определяне нагодишния размер на данъка Ви пореда на чл. 49 от ЗДДФЛзапридобитият през 2008г. доход следва да се приложи разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от закона, като облагаемият доход се намали със сумата 7920 лв.

Оценете статията

Вашият коментар