ЗДДФЛ, чл.18,ЗДДФЛ, чл.17,ЗДДФЛ, чл.49

146 / 05.02.2015 г.
ЗДДФЛ – чл. 18
чл. 17
чл. 49
Отправилсте писмено запитванедо Дирекция „ОДОП” гр. В…., заведено с вх.№., ……свързано с приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/, в което степосочил, че въз основа на Експертно решение на ТЕЛК №14…1от 02.06.11г. сте освидетелстван и Ви е определена 64% намалена работоспособност, със срок на инвалидносттадо 01.06.2013г. През този период сте придобил право на пенсия по общия ред. Работите по трудов договор като охранител, но не сте ползвал данъчно облекчение заполученитедоходи отработодателя „П… и син“ Д гр.В.., кактои не степодавал годишни данъчни декларации до този момент.
Поставяте въпрос имате ли право с това експертно решение да ползвате данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност,за кои години и как да възстановитеДОД за изтеклия период ?
Във връзка с изложеното и действащата към настоящия момент нормативна уредба изразяваме следното становище:
Съгласно чл.18 ал.1 от Закона за данъцитевърху доходитена физическите лица /ЗДДФЛ/ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл.23,т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларацияпо чл.50 от ЗДДФЛкъм която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародван в ДВ бр.99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., в § 10а от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗДДФЛ /Дв. бр.99/2011 г./ е създадена нова ал.3, по силата на която лицата с намалена работоспособностс 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст почл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособностпо реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
С оглед горното предвид, чена 11.10.2010г. сте навършилвъзрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ видно отприложеното експертно решение, за Вас са налице предпоставките на §10а, ал.3 от ПЗР на ЗДДФЛ . След изтичане на срока за инвалидността, посочена в него, имате право да ползвате данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на чл.18 от ЗДДФЛ пожизненоприавансовото и годишното облагане на получаваните отВас доходипо трудови правоотношения съответно за 2014г., 2015г. и следващи години при сега действащата нормативна уредба. По отношение на 2011г.,2012г,.2013г. правото да ползвате данъчно облекчениее на основаниеРешениена ТЕЛК №1444/081 от 02.06.11г.което е в сила презпосочените години.
По отношение на авансовотооблаганее приложима разпоредбатаначл 44, ал.2 от ЗДДФЛ -„Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920лв.” В тези случаи лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособностс валидноекспертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копиеот което предоставя еднократно пред платеца на дохода, когатотой е задължен да удържа и да внасяданъка.
Съгласно чл.49, ал.1 и ал.3 от ЗДДФЛв срок до 31.01.на следващата годинаработодателят по основното трудово правоотношениее задълженпри определяне на годишната данъчна основадакоригираразмера на дължимия данъкс данъчното облекчениепореда на чл.18 от ЗДДФЛ.
В конкретния случай, независимо от горнотоползването на данъчното облекчениеза лица с намалена работоспособностможе да се извърши и с подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛза 2011г., 2012г., 2013г. и2014г.към коитода приложитезаверенокопиеотрешението на ТЕЛК/чл.23 ал.1 от ЗДДФЛ/.
Ако през тези години имате само доходи от трудови правоотношениякъмобразецаот декларация засъответнатагодинаследвада подадетеприложение № 1 ведно със Служебна бележка по образец за 2011г, 2012г., 2013г, 2014г. ,издадена от работодателя /чл.45 ал.1 от ЗДДФЛ/.

Оценете статията

Вашият коментар