ЗДДФЛ, чл.26

1446/25.11.2013
ЗДДФЛ, чл.26
Подали сте писмено запитване до офис …. при ТД на НАП –…., препратено по компетентност в Дирекция ”Обжалване и данъчно осигурителна практика”- … и входирано под №…/…..2013 г.
В запитването сте описали следната фактическа обстановка:
Вие сте регистриран земеделски производител и имате регистрация по ЗДДС. Предметът Ви на дейносте производство на лавандула и последваща преработка в лавандулово масло, като за тази дейност разполагате с необходимите машини и съоръжения. Поставили сте следните въпроси:
1. Имате ли право да извършвате търговски сделки/изкупуване и последваща препродажба на лавандулово масло от трети лица/, в качеството си на регистриран земеделски производител, и необходима ли е регистрация на предприятие по ТЗ за тази си дейност?
2. Необходима ли е регистрация по ТЗвъв връзка с извършване на селскостопански услуги/култивиране и сеитба/ на трети лица с ваша земеделска техника:
С оглед изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
В правомощията на Националната агенция по приходите съгласно чл.3, ал.1, т.1 от Закона за Националната агенция по приходите/ЗНАП/е да обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация иразяснения по правата и задълженията им във връзка с данъците и задължителните осигурителни вноски. Поставените от вас въпроси дали имате право да извършвате горепосочените сделки без регистрация по Търговския закон не са от компетентността на НАП, тъй като се отнасят за приложение на Търговския закон.
В ЗДДФЛ са предвидени механизми, по които да се извършиданъчното облагане и в случаите когато лицето извършва търговска дейност, но няма регистрация по Търговския закон, които ще посочим в настоящото становище.
Видно от представената фактическа обстановка в запитването селскостопанските услуги, които задълженото лице извършва към други контрагенти не са пряко свързани с дейността на лицето като земеделски производител за производство на непреработена растителна и животинска продукция. Такива са и сделките по изкупуване и последваща препродажба на лавандулово масло от трети лица.. Тези сделки могат да се квалифицират като такива извършвани по занятие. Търговец по смисъла начл. 1, ал. 1 от ТЗе всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва посочените вт. 1 – 15 на цитираната алинея сделки. За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1 на същия член (чл.1, ал.3 от ТЗ). Съгласно чл.286, ал.1 от ТЗ търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражнявано от него занятие. По силата на чл.286, ал.2 от ТЗтърговски са сделките по чл. 1, ал. 1 независимо от качеството на лицата, които ги извършват. При съмнение се смята, че извършваната от търговеца сделка е свързана с неговото занятие (чл. 286, ал. 3 от ТЗ). Покупката на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и извършването на услуги,когато се извършват по занятие попадат в обхвата на чл.1, ал.1 от ТЗ.
Предвид гореизложеното при доходи от дейност извършвана регулярно и по занятие в качеството на търговец, същите ще подлежат на облагане по общия ред на Раздел II от глава пета на ЗДДФЛ. Въпреки, че нямате регистрация като едноличен търговец, чл.26, ал.7, от ЗДДФЛ изрично урежда, че по реда на ал. 1 – 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец. На основание чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане данъчна печалба. Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28 се умножи по данъчна ставка 15 на сто (чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ).

Оценете статията

Вашият коментар