ЗДДФЛ, чл.24, aл. 1

Изх. № 26-Д-63……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Уважаема г-жо…………,
Във връзка с Ваше писмено запитване до ЦУ на НАП, заведено с входящ № 26-Д-63 от 25.06.2007 г. Ви уведомявам следното:
Според изложената от Вас фактическа обстановка, през 2007 г. компанията плаща суми за наем и консумативи по нает имот за Заместник Изпълнителен Директор, който е представител на акционера, но има сключен трудов договор с компанията и пребивава в РБългария повече от 183 дни годишно.
В разпоредбата на чл. 10, ал. 2 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е указано, че в зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични, като непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.
Предвид описаното, лицето е в трудови правоотношения с компанията, поради което важат всички правила за облагане на доходите от трудови правоотношения.
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, които не подлежат на облагане.
По отношение на придобиването на доходите се прилага разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ съгласно която ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1.плащането – при плащане в брой;
2.заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3.получаването на престацията – за непаричен доход.
Предвид гореизложеното, плащаните от Вас наем и консумативи, представляват доход в| натура и следва да се включат в облагаемия доход на физическото лице от трудови правоотношения.
С уважение,
Изпълнителен директор на/НАП/’

Оценете статията

Вашият коментар