отказ за регистрация на фискални устройства (ФУ), Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:

Изх. № 26-Д-35
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми господин ………………..,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 26-Д-35/21.04.2007 г., относно отказ за регистрация на фискални устройства (ФУ),Ви уведомява следното:
По въпрос № 1
Защо се издава отказ за заверка свидетелство за регистрация на ФУ тип ВАТЕС8 МР-5000М със свидетелство за одобряване на типа № 279 от 20.05.2003 г., валидно до 20.05.2008г.
За ФУ, закупени преди влизане в сила на Наредба № Н-18/2006 г., е приложима разпоредбата на § 5, ал.1 от ПЗР съгласно която „лицата по чл. З могат да продължат да използват одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. типове ФУ до изтичане на срока в свидетелството за одобряване на типа ФУ, като се прилага съответно чл. 12 от наредбата за промени във функционалните изисквания към ФУ, настъпили след обнародване на тази наредба“.
Видно от предоставената Ви справка от автоматизираната система за управление на приходите (СУП) на НАП ФУ с индивидуален номер ВТ151570 е със свидетелство за одобряване на типа № 152 от 16.07.1999 – ВАТЕС8 МР 5000 със срок на свидетелството до 16.07.2004 г.
В описания от Вас случай е нарушена разпоредбата на чл.12, ал.З, т.2 от Наредба № Н-18/2006 г. тъй като се прави опит за смяна на собственост, видно от приложения протокол за демонтаж след изтичане срока на свидетелството.
По въпрос № 2
Защо след като съгласно писмо … от 3.01.2007 г. на г-жаустройствата одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. могат да бъдат разпространявани до 30.09.2007 г. се издава отказ за заверка свидетелство за регистрация на ФУ с причина, че устройството е от остарял тип.
Разпоредбата на § 5, ал.5 от ПЗР урежда възможността за закупуване и въвеждане в експлоатация до 30.09.2007 г. на типове ФУ. одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл преди влизане в сила на Наредба № Н-18/2006 г.
В случая причината за отказ „устройството е от остарял тип“ означава, че ФУ е от тип, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа е изтекъл преди влизане в сила на Наредба № Н-18/2006 г.
По въпрос № З
Не е ли редно ако едно устройство е от остарял тип софтуера използван в териториалните данъчни дирекции да не позволява да се приемат протоколи за демонтаж на фискалната памет с причина „смяна на собственост“ за да се избегнат занапред недоразумения като описания по-горе случай.
Съгласно чл.22. ал.З от Наредба № Н-18/2006 г. сервизният техник съставя в присъствието на лицето по чл. З протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ. Причината за демонтаж се посочва от собственика на ФУ. Сервизният техник, който следва да познава законодателството в сферата на неговите функции и задължения по прилагането му би следвало да обърне внимание на собственика на ФУ върху незаконосъобразността на предприетото действие и съответно невъзможността за извършване на това действие.
По въпрос № 4
За кои модели фискални устройства произведени от „Датекс“ ООД е допустима смяна на собственост.
Съобразно разпоредбата на §5, ал.1 от ПЗР от Наредба № Н-18/2006 г.смяна на собственост на одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. типове ФУ не е допустима, тъй като такава смяна е в противоречие с чл.12 от наредбата. Смяна на собственост може да се извършва на типовете ФУ одобрени по реда на Наредба № Н-18/2006 г.
По въпрос № 4
След издаден отказ за регистрация може ли да бъде заверен протокол за брак, с който машината да бъде снета от отчет.
Бракуване на ФУ се извършва по реда на чл.22 от Наредба № Н-18/2006 г., като се извършва демонтаж на фискалната памет. Протоколът за демонтаж се заверява от органите по приходите и се въвежда в СУП/ Ако за едно ФУ вече е заверен протокол за демонтаж с друга причина, както в случая „замяна на собственост“, това няма да позволи повторна заверка на протокол за демонтажна фискална памет, която вече е демонтирана.
ЗАМ.
/КР.СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар