ЗДДФЛ, чл.24, aл. 2, т. 1,ЗКПО, чл.11

2_252/10.02.2012 г.
ЗКПО – чл.11
ЗДДФЛ – чл.24, ал.2, т.1
В Дирекция ОУИ …………. е постъпило Ваше писмено запитване с вх.№………………., в което е описана следната фактическа обстановка:
На основание чл.285 от Кодекса на труда и в изпълнение на Наредба №11/21.12.2005г. е налице намерение да се предоставят ваучери за храна на операционните екипи и персонала в клинична лаборатория и микробиология. Ваучерите ще бъдат закупени от лицензиран оператор и ще бъдат използвани в посочените от него търговски обекти.
Въпросите са:
1.Ще се отчитат ли като разходи за дейността предоставената безплатна храна под формата на ваучери за храна и при това ще се счита ли, че е спазена Наредба №11/21.12.2005г.?
2.Ще трябва ли да се начисляват ваучерите за храна към работните заплати на персонала и да се облагат с данък, съответно, да им се начисляват осигурителни вноски?
При така изложената фактическа обстановка съобразно действащата нормативна уредба изразяваме следното становище:
В чл.285 от Кодекса на трудае предвиденозадължение на работодателя за осигурибезплатна храна и /или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфиченхарактер и организация на труда.
На основание чл. 285, ал. 2 от КТ е издадена Наредба №11/21.12.2005г. Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на наредбата указания по прилагането й дават министъра на труда исоциалната политика и министъра на здравеопазването.
В чл.6 от Наредбатае определено, че разходите за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея са за сметка на издръжката на предприятието.
Съгласно чл.7 от Наредбата на основата на оценката на риска работодателят след предварителни консултации с представителите на работниците ислужителите и комитета/групата по условия на труд и писмено съгласуване със службата по трудова медицина с писмена заповед определя работниците и служителите, които иматправо на безплатна храна и /или добавки към нея. В заповедта се определя видът и стойносттана храната и/или добавките към нея. Според Писмо изх.№5/28.01.2011г. на МТСП безплатната храна и/или добавки към нея може да бъде осигурявана във вид на ваучери, като със съдържанието на ваучера трябва да се гарантира, че срещу него ще бъде получена точно определен вид храна, съответстваща на тази, цитиранав издадената от работодателя писмена заповед по реда на чл.7 от Наредбата. В случая се счита, че е налице хипотезата за предоставяне на храна в готов за консумиране вид.
С оглед на изложеното, разходите за безплатна храна, извършвани по силата на чл.285 от КТ, по реда и условията, определени в Наредба №11/2005г., ще бъдат данъчно признати за дружеството, при наличие на документална обоснованост по смисъла на чл.10 от ЗКПО. Същите съгласно чл.11 от ЗКПО не подлежат наоблагане с данък върху разходите.
На основание чл.24, ал.2, т.1, буква а/ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл.285 от КТ.
Според чл.1, ал.8, т.2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВД/ не се начисляват и внасят осигурителни вноски върху стойността на безплатната храна и/или добавките към храната, предоставени в натура по реда на чл.285 от КТ на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.
Следва да имате предвид, че ако не са изпълнени условията на чл.285 от КТ, за данъчни и осигурителни цели разходите за храна няма да бъдат признати за целите на ЗКПО и на основание чл.26, т.1 от закона със стойността им следва да се увеличи счетоводния финансов резултат на дружеството. Освен това разходите за храна следва да се включат в облагаемия доход на физическите лица от трудови правоотношения на основание чл.24, ал.1 от ЗДДФЛ., съответно – в дохода, върху който се дължат осигурителни вноски /чл.1, ал.1 от НЕВД/.

Оценете статията

Вашият коментар