ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.29

Изх. №М-26-00-36
Дата:27.01.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 26;
ЗДДФЛ, чл. 29;
ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, § 15.
Във връзка с Ваше запитване по електронната поща, заведено внас вх. № М-26-00-36 от 02.03.2011 г., Ви уведомявам следното:
Според описаното от Вас през 2010 г. физическо лице – земеделски производител има получено финансиране по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Получената безвъзмездна финансова помощ представлява 55% от одобрените и реално извършени от лицето разходи, свързани със закупуването на зърнокомбайн. Поставените от Вас въпроси са свързани със счетоводното и данъчното третиране на въпросното финансиране.
Предвид изключително общата фактическа обстановка, по отношение на данъчното третиране следва да имате предвид, че по силата на § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2010 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 29 и чл. 26 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., като в Приложение 3 и 3а, Част 1, Таблица 1 се посочват с код 10.
Следователно, предвид цитираната разпоредба, получената финансова помощ ще попадне в обхвата на освободените от облагане доходи само ако е за 2009 г. или за предходни години.
По отношение на поставения въпрос, свързан със счетоводното законодателство, приложено Ви изпращам становището на дирекция „Данъчна политика” към .
Приложение: съгласно текста
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:

/К. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар