ЗДДФЛ, чл.28,ЗДДФЛ, чл.26, aл. 6,ЗДДФЛ, т. 29, параграф 1

2_ 2352/30.09.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 26, ал.6, чл. 28 , т. 29 от § 1 на ДР
Отправено е писмено запитване, в което е описана следната фактическа обстановка: През2008г. сте придобили доходи от: трудови правоотношения, извънтрудовиправоотношения и от стопанска дейност – таксиметров транспорт.Тъй като таксиметровия транспорт Ви определя като търговец по смисъла на Търговския закон, ноВиeне сте регистриран катоедноличен търговец поставяте въпроса:
1. По какъв начин следва да определитегодишната данъчна основа за доходите Ви от таксиметровата дейност, предвид разпоредбите на чл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛ.
2. Вкое приложение от годишната данъчна декларация по чл. 50 от с.з, следвада декларирате дохода си от тази дейност.
В отговор на поставените въпроси, съобразно действащата нормативна уредба изразявам следното становище:
Според разпоредбата на чл. 26, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ в редакцията му за 2008г., лице, което извършва дейност като търговецпо см. наТърговския закон, но не е а регистрирано като едноличен търговец, формира облагаем доход и годишна данъчна основапо реда на чл. 26, ал. 1 – ал. 6 и чл. 28 отраздел ІІ от закона „ Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец”.
Условията и редът за извършване на таксиметров превоз на пътници са уредени със Закона за автомобилните превози и издадените във връзка с прилагането му подзаконови нормативни актове.
Съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999г. за таксиметров превоз на пътници/обн. ДВ. бр. 109 от 14 декември 1999г….., посл. изм. ДВ. бр. 103 от 7 декември 2007г./ се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и издадено от кмета на общината или упълномощени отнего длъжностни лица разрешение за таксиметров превоз на пътници / чл. 3, ал. 1/.Съгласно същата наредба, таксиметров превоз на пътници може да се извършва и от водачи, извършващи дейността за своя сметка, от името на превозвач /чл. 3, ал. 2/.Тъй като водачите на леки таксиметровиавтомобили, извършват дейността от името на превозвач, за тях не е установено изискване да са регистрираникато търговци / чл. 18 от наредбата /.
Следователно, при условие, че лицето не е превозвач, не е налице нормативно основание дейността да се смята за търговска и съответно доходите от тази дейност да се облагат по реда, предвиден за облагане надоходите от стопанска дейност като едноличен търговец.
Когато дейността не се извършва в качеството на търговец, доходите от извършване на таксиметрова дейност на пътници следва да сетретират като доходи от друга стопанска дейност и по-конкретно като доходи от упражняване на свободна професия. Основенаргумент за това в тази насока е разпоредбата на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, в която е направено примерно изброяване на професии и са установени условията, при наличието на които физическите лица се смятат за лица упражняващи свободна професия, а именно: когато осъществяват за своя сметка професионална дейност, не са регистрирани като еднолични търговци и са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Следователно, когато физическото лице отговаря на посочените условия, за целите на данъчния закон е лице, упражняващо свободна професия, независимо, че водачите на леки таксиметрови автомобили не са визирани изричнов § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ.
За данъчната 2008г. облагаемият доход за доходите от упражняване на свободна професия се определя, като придобитият доход се намалява с 25 на сто разходи за дейността. Годишната данъчна основа се определя, катооблагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда наКодекса за социално осигуряване и Закона за здравно осигуряване,кактои с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на лицето.
Годишната данъчна основа за доходите от упражняване на свободна професия се декларира в Приложение № 3 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »